Now showing items 21-40 of 3725

  • ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Григор'єв, М.С.; Григорьев, М.С.; Hryhoriev, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Актуальність теми. Інформаційні технології, ступінь їх розвитку та поширення визначають сьогодні рівень економічного розвитку будь якої країни. Від створення потужної інформаційної інфраструктури та єдиного інформаційного ...
  • СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Белоусова, Г.Ю.; Белоусова, Г.Ю.; Belousova, G.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   В Україні сьогодні склалася така економічна ситуація, яка характеризується розвитком ринкових відносин в багатьох сферах економіки. У народногосподарському комплексі України галузь зв’язку відіграє важливу роль, створюючи ...
  • КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ'ЯЗКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Ткач, К.; Ткач, К.; Tkach, K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Функціонування корпоративного сектору української економіки передбачає безперервний рух грошових потоків. Щоб ефективно управляти ресурсами в сучасних умовах треба вміти приймати не тільки оперативні управлінські рішення, ...
  • ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Новицька, О.В.; Новицкая, О.В.; Novytska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Сучасні умови динамічного розвитку фінансового ринку зумовлюють важливість стабільного функціонування такої його специфічної ланки, як ринок цінних паперів. Український ринок цінних паперів нерозривно пов’язаний із ...
  • УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Мельниченко, В.О.; Мельниченко, В.О.; Melnychenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Вступ. Функціонування підприємства - це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і ...
  • КОНФЛІКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ТА ПОВЕДІНКА В ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННІ 

   Загреба, А.В.; Загреба, А.В.; Zahreba, A.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Розповсюджена думка, навіть рекомендація, якою діляться більш досвідчені з юнаками полягає в тому, що найкращий спосіб виграти конфлікт- це уникати його. Це діє, але в відносинах у сім’ї або з друзями. А в роботі зовсім ...
  • КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ М. ВУДКОКА І Д. ФРЕНСІСА 

   Кириллов, Д.В.; Кириллов, Д.В.; Kyryllov, D.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Управління як професія займає міцне місце в сучасній цивілізації. Одна з моделей управління,була запропонована на початку 80-х років англійськими консультантами з управління М. Вудкок і Д.Френсісом. Висунута ними теорія ...
  • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Сова, І.Ю.; Сова, И.Ю.; Sova, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Сьогодні сектор комунікаційних та інформаційних технологій є однією з найважливіших галузей української економіки, оскільки саме від нього залежить подальший розвиток багатьох інших секторів народного господарства. Важко ...
  • УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ: СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Івоненко, О.В.; Ивоненко, О.В.; Ivonenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Кожна організація має робити щось, що представляє реальну цінність для її зовнішнього середовища. Зростання міжнародної конкуренції і прискорений розвиток технологій змусили організації по-новому розглянути весь комплекс ...
  • ЗВ’ЯЗОК КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ З ЗАГАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 

   Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Аксентьєва, Т.В.; Аксентьева, Т.В.; Aksentieva, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Вступ. Процес глобалізації економіки обумовлює інтенсивний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між країнами світу і вимагає належного рівня розвитку національних транспортних систем, які є елементами інфраструктури ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V.; Дарікова, М.В.; Дарикова, М.В.; Darikova, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Вступ. В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, ...
  • СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

   Кравчикович, Х.К.; Кравчикович, Х.К.; Kravchykovych, Kh.K.; Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Вступ. Виникнення і розвиток корпоративного управління відображає закономірності еволюції світової економіки. Нова форма управління стала відповіддю на нові вимоги до форм і принципів організації бізнесу та підприємництва. ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

   Олексенко, А.В.; Олексенко, А.В.; Oleksenko, A.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   На сучасному етапі економічних перетворень однією з найважливіших задач формування ефективної системи управління господарюючими суб'єктами є подальший розвиток теорії і практики планування. Зміст планування як функції ...
  • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S.; Суська, Т.О.; Суськая, Т.О.; Suska, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Актуальність дослідження. Одною з основних форм фінансової звітності є бухгалтерський баланс. Баланс - це не тільки один з елементів методу бухгалтерського обліку та документ бухгалтерської звітності, а й суттєве джерело ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
   Мета статті полягає в дослідженні ринку хмарних технологій України та визначенні його особливостей, а також ролі операторів телекомунікацій у розвитку цього ринку в сучасних умовах цифрової економіки. У роботі визначено, ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
   У статті розглядається вплив пандемії COVID-19 на процес упровадження технологій організації віддаленої роботи як у менеджменті, так і в технічній сфері. COVID-криза розглядається як фактор, що сприяв, прискорив та активізував ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Душина, А.С.; Душина, А.С.; Dushyna, A.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик", Державний вищий навчальний заклад "Академія муніципального управління", Національна академія внутрішніх справ, 2018)
   У даній статті проаналізовано діяльність оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», проведено маркетинговий аналіз та визначено маркетингову стратегію оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком». У ході аналізу було ...
  • РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ‘ЯЗКУ 

   Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, M.K. (Харківський національний економічний університет, 2017)
   Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки персоналу операторів мобільного зв'язку на основі аналізу існуючих теоретико-методичних засад формування та реалізації ...
  • ВПЛИВ ПОТОЧНОЇ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ GSM-ОПЕРАТОРА НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ, З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Маріупольський державний університет, 2017)
   У статті було проведено порівняльний аналіз поточної тарифної політики операторів мобільного зв’язку України, досліджено тарифну політику в умовах появи додаткових сервісів, а також відповідні зміни при визначенні конкурентної ...
  • МОНІТОРИНГ РІВНЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ 

   Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G.; Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V.; Логінова, Н.І.; Логинова, Н.И.; Lohinova, N.I.; Задерейко, О.В.; Задерейко, О.В.; Zadereiko, O.V. (Національна академія Служби безпеки України, 2019)
   Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать про те, що кіберзагрози еволюціонують в прискореному темпі, вони стають досконалішими, краще організованими і транснаціональними. Це зумовлено тим, що інтернет, цифрові ...