Зараз показуються 1-20 з 3793

  • «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ» ЯК КОМПЛЕКС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2023)
   Вступ. В статті із розгляду уявлень про концептуальні засади культури в інформаційному суспільства, що самоорганізується та його культури, звертається увага на специфічні виміри міжкультурної комунікації в контексті ...
  • «НООСФЕРНА» КОНЦЕПЦІЯ ЯК СИНТЕТИЧНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
   У статті визначається, що на засадах розгляду концепту «Ноосфери» та розуміння в якості інформаційної системи-а фактично соціокультурної моделі із структурно-обумовленим розподіленням елементів, і проявляється. Актуальність ...
  • КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КООПЕРАЦІЯ СЕМІОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2022)
   В статті розкриваються особливості комунікації в суспільстві, спільноті та виявляються семіотичні виміри сучасної комунікативної взаємодії. Актуальність дослідження обумовлюється Новими формами та способами комунікації - ...
  • СЕМІОТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
   В статті виявляються принципи конвенціональних взаємовідносин в сучасному інформаційному суспільстві та розкриваються особливості комунікації. Актуальність дослідження виходить із того, що на сьогодні комунікацію в більшості ...
  • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ СВЯЗИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014)
   Современный рынок услуг связи, информатизации и инфокоммуникационных услуг развивается как глобальный рынок, не имеющий географических границ. Экономическая деятельность предприятия на этом рынке также должна иметь глобальный ...
  • ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАВМУЮЧИХ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

   Сафонова, Н.В.; Сафонова, Н.В.; Safonova, N.V.; Михайленко, В.О.; Михайленко, В.О.; Mykhaylenko, V.O.; Філатова, Н.В.; Филатова, Н.В.; Filatova, N.V.; Сафонова, В.П.; Сафонова, В.П.; Safonova, V.P. (ДУІТЗ, 2022)
   Виклики останніх років життя української молоді: пандемія вірусної хвороби, реалії дистанційного навчання, заборони вільного спілкування та перебування в людних місцях, військова небезпека та тероризм з боку держави-агресора ...
  • СТВОРЕННЯ БАЗИ ОБЛІКУ ФАЛЬСИФІКАТОРІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСАД ЩОДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Литвиненко, Т.; Литвиненко, Т.; Lytvynenko, T. (ДУІТЗ, 2022)
   У статті розкриваються питання щодо необхідності ідентифікації фізичних та юридичних осіб які мають відношення та приймають безпосередню участь у створенні та розповсюджені фальсифікованої продукції яка ставить під загрозу ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ 

   Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (Національний університет "Одеська політехніка", 2022)
   Розглядається варіант удосконалення автоматичних систем керування режимом спалювання природного газу в якості палива для водогрійних котлів. Метою удосконалення є оптимізація співвідношення газ-повітря для підтримання ...
  • ОСОБЛИВОСТІ МОТИВОВАНОСТІ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

   Завалевська, О.В.; Завалевская, Е.В.; Zavalevska, O.V.; Веретенникова, В.П.; Веретенникова, В.П.; Veretennikova, V.P.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2021)
   У статті розглянуто питання виникнення та функціонування лексичних одиниць, що детермінуються, головним чином, необхідністю спілкування, пов’язані з процесами номінації. Наводяться приклади з англійської мови. Завдяки ...
  • МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КРЕАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

   Булгару, Н.Б.; Булгару, Н.Б.; Bulharu, N.B.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2022)
   Ця стаття присвячена аналізу методичних прийомів креативного методу навчання, які дозволяють викладачу успішно розвивати критичне мислення. Було виявлено, що через інтеграцію креативного мислення у уроки іноземної мови ...
  • ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ДУІТЗ 

   Булгару, Н.Б.; Булгару, Н.Б.; Bulharu, N.B.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, О.А. (ДУІТЗ, 2022)
   У статті розглядаються інноваційні форми та методи дистанційного навчання при викладанні англійської мови в ДУІТЗ. Проаналізовано переваги та недоліки форм і методів дистанційного навчання. У статті наводиться приклад ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Зіангірова, Л.Т.; Зиангирова, Л.Т.; Ziangirova, L.T.; Бондар, І.І.; Бондар, И.И.; Bondar, I.I. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті показано результати досліджень внутрішнього контролю виробничих підприємств вітчизняних та зарубіжних вчених. У поєднанні з аналізом стану внутрішнього контролю та управління ризиками виробничих підприємств. ...
  • ВПЛИВ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Кузнєцова, Л.В.; Кузнецова, Л.В.; Kuznietsova, L.V.; Шаповаленко, О.С.; Шаповаленко, А.С.; Shapovalenko, O.S. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто методи визначення впливу сонячних електростанцій на роботу електроенергетичних систем. В даний час для теплопостачання та вироблення електричної енергії величезними темпами витрачаються органічні ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Зіангірова, Л.Т.; Зиангирова, Л.Т.; Ziangorova, L.T.; Пугачова, Д.В.; Пугачова, Д.В.; Puhachova, D.V. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто ризики для доступності електроенергії, від якої залежить робота підприємств. Значна частина устаткування, що використовується в даний час, сприйнятлива до поганої якості електроенергії. При цьому ...
  • АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МЕТОДИК КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Білан, Л.В.; Билан, Л.В.; Bilan, L.V.; Лаврова, Є.О.; Лаврова, Е.О.; Lavrova, Ye.O. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто актуальність розробки методик калібрування для підприємств, проблеми сучасної класифікації засобів вимірювання геометричних величин. In this article, the relevance of development of calibration ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ "РОЗУМНИЙ БУДИНОК" 

   Яроцький, Д.А.; Яроцкий, Д.А.; Yarotskyi, D.A.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ДУІТЗ, 2022)
   У роботі розглядається актуальність захисту інформації системи "Розумний будинок", описуються проблематика та існуючі методи захисту інформації автоматизованої системи. Формалізується задачі для впровадження методів захисту ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ 

   Ялошевська, А.О.; Ялошевская, А.О.; Yaloshevska, А.О.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ДУІТЗ, 2022)
   Робота полягає у модернізації інформаційної мережі з апаратно-орієнтованої на програмно-орієнтовану. У роботі розглянуто питання визначення сутності хмарних технологій. Порівняння існуючих хмарних технологій та вибір ...
  • МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОТРІБНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ 

   Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Мельник, І.К.; Мельник, И.К.; Melnyk, I.K. (ДУІТЗ, 2022)
   В роботі проведено аналіз способів визначення характеристик мережевого трафіку, які необхідні для розрахунку пропускної здатності лінії зв’язку, запропоновано підхід до визначення таких характеристик як інтенсивність запитів ...
  • СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН ДЛЯ СУШІННЯ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

   Троцький, М.О.; Троцкий, М.О.; Trotsky, М.О.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (ДУІТЗ, 2022)
   Проведено розгляд і аналіз технологічного процесу сушіння аміачної селітри методом «холодного сушіння». Визначено основні параметри технологічного процесу, які впливають на сушіння селітри. Побудовано загальну і спрощену ...
  • РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ВОЛОГОСТІ В СУШАРЦІ ДЕРЕВИНИ 

   Теплов, Д.І.; Теплов, Д.И.; Teplov, D.I.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, А.М.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (ДУІТЗ, 2022)
   На підставі сучасних вимог до сушіння деревини визначені режими сушіння та технологічні режими для їх підтримання. Оскільки в Україні в значної мірі використовуються сушарки, що працюють за допомогою ручного керування, ...