Now showing items 1-20 of 3734

  • ОГЛЯД МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БАГАТОВИМІРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ 

   Жолтановська, О.Д.; Жолтановская, Е.Д.; Zholtanovska, O.D.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Стопакевич, А.О. (ДУІТЗ, 2022)
   Базовою задачею синтезу централізованих багатовимірних регуляторів є задача синтезу оптимального лінійно-квадратичного регулятора. Для ефективного застосування задачі синтезу такого регулятора для керування технологічними ...
  • A METHOD FOR DEVELOPING A DIGITAL TWIN WITH A WEB SERVICE ACCESS SOFTWARE INTERFACE BASED ON SIMULINK CODER GENERATED CODE 

   Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences Scientific, 2022)
   Abstract. A common approach to the development of digital twins of dynami-cally functioning objects in the form of real-time software systems is the gene-ration of these twins according to existing computer models, which ...
  • СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ВАКУУМНОЮ РЕКТИФІКАЦІЙНОЮ КОЛОНОЮ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

   Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (Національний університет «Одеська політехніка», 2022)
   Розроблено новий метод синтезу багатовимірних систем автоматичного керування мінімальної складності з наближеним до інтегрально квадратичного критерієм оптимальності ISE, який доцільно застосовувати для синтезу систем ...
  • СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ГРАНУЛ В БАРАБАННОМ ГРАНУЛЯТОРЕ-СУШИЛКЕ 

   Рыбак, Н.Ю.; Рибак, Н.Ю.; Rybak, N.Yu.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigarіev, А.М.; Тигарева, Т.Г.; Тигарєва, Т.Г.; Tigarіevа, T.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Процесс гранулирования широко применяется в производстве самых разнообразных материалов, например, минеральных удобрений, пищевых продуктов и медицинских препаратов, продуктов микробиологического синтеза. Гранулирование ...
  • АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЛЯНКИ КАЛАНДРУВАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЛІНОЛЕУМУ 

   Овчар, Н.Ю.; Овчар, Н.Ю.; Ovchar, N.Yu.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Для підприємств, що займаються виробництвом лінолеуму актуальною задачею є автоматизація та модернізація систем управління ділянкою каландрування, що покращить якість лінолеуму та дозволить підвищити економічну ефективність ...
  • РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ 

   Близнюк, Я.О.; Блызнюк, Я.О.; Blyzniuk, Ya.O.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Виробництво зварювальних електродів користується великим попитом в Україні. Електроди широко використовуються в будівництві та зведенні залізобетонних виробів, а також у виробничих процесах де потрібно виконати з'єднання ...
  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

   Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

   Царёв, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, И.К.; Скоропад, І.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
  • ОЦІНКА ВПЛИВУ SІР СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ ВІДЕО КОДЕРА Н.264 

   Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Вступ. Однією із популярних послуг в пакетних мережах, зокрема Інтернет, є передача потокового відео. Канали мереж радіо доступу до Інтернет в реальних умовах характеризуються обмеженою пропускною здатністю. Тому актуальними ...
  • PREDICTION OF VIDEO-TRAFFIC CHARACTERISTICS IN IoT/5G NETWORK 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snigur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Abstract. The characteristics of traffic service quality in the IoT/5G network are considered. Spline-extrapolation method was used to predict traffic parameters and quality characteristics of its service. The results of ...
  • АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ В КАНАЛІ WI-FI, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДОДАТКАМИ МАЛОЧУТЛИВИМИ ДО ВТРАТ ПАКЕТІВ 

   Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Вступ. Існуюча тенденція збільшення інтенсивності та мультисервісності трафіку додатків спонукає операторів зв’язку покращувати техніко-економічні показники пакетних мереж. Зокрема, це необхідна пропускна здатність каналу ...
  • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТА SІР ТРАФІКУ 

   Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   На ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі трафіку додатків впливає трафік протоколів, які вирішують певні технологічні задачі, наприклад, сигналізації, маршрутизації тощо. Звісно цей ...
  • НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ 

   Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В сучасному світі, який постійно розвивається та вдосконалює свою технологічну та інформаційну потужність, все більш актуальною стає потреба в модернізацій системи освіти з тим, щоб забезпечити задоволення потреб нового ...
  • СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

   Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У якості однієї з центральних проблем філософської рефлексії, спрямованої на осмислення особливостей сучасних соціокультурних процесів, є проблема бачення сучасного суспільства на основі експлікації таких характеристик ...
  • "СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Нові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються ...
  • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

   Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Суспільство перебуває у стані бурхливого, стрімкого розвитку, набуває глобального характеру. Процес об’єктивний та незворотній. І, в першу чергу, ці зміни стосуються економічної сторони діяльності людини. Разом з новими і ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Тарасова, Т.Е.; Тарасова, Т.Э.; Tarasova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Культура організації проявляється у всіх видах діяльності. Вона базується на основоположних цінностях, поділюваних членами компанії. Ці цінності залежать від того, чиї інтереси лежать в основі діяльності колективу: фірми ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Сопка, Я.С.; Сопка, Я.С.; Sopka, Ya.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В наш час на ефективність діяльності підприємства зв’язку впливають багато факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Тобто щоб мати стійке фінансове становище та здійснювати ефективний менеджмент, потрібно підприємству ...
  • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Міллєр, Т.Е.; Миллер, Т.Э.; Millier, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби змушує підприємства шукати нові можливості і резерви для збуту своєї продукції та послуг, ...
  • УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Казаковцева, Д.Д.; Казаковцева, Д.Д.; Kazakovtseva, D.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, ...