Now showing items 1-20 of 3810

  • ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 

   Білоус, О.М.; Билоус, О.М.; Bilous, O.M.; науковий керівник – д.т.н., Л.О. проф. Ящук (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Нині, у зв'язку з падінням потоків поштових відправлень, зокрема письмової кореспонденції, існує тенденція скорочення місць, в яких проводиться сортування пошти. З кожним роком стає все більш невигідно утримувати велику ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА РІШЕНЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ 

   Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Плотна, О.М.; Плотна, О.М.; Plotna, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   У даній роботі досліджуються методи та рішення щодо впровадження системи захисту інформації на прикладі медичної установи. Детально розглянуто захист комерційної інформації та персональних даних. Представлено комплексний ...
  • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ “БЕЗПЕЧНЕ МІСТО" З ПОЗИЦІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

   Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Гранатурова, І.Б.; Гранатурова, И.Б.; Hranaturova, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   У даній роботі проводиться аналіз проблематики захисту даних в глобальних проектах "Безпечне місто". Представлено склад проекту, основні системи та підсистеми, користувачів. Через аналогії з системами SCADA та інтегрованими ...
  • ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LТЕ-МЕРЕЖ І ТЕХНОЛОГІЄЮ ОБ'ЄДНАННЯ НЕСУЧИХ 

   Дяба, А.О.; Дяба, А.О.; Diaba, A.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглянуто переваги та недопіки LТЕ та LТЕ з технологію об'єднання несучих. Проведено порівняльний аналіз основних показників якості обслуговування LTE та WiMAX. Виконано оцінку якості обслуговування LТЕ-мереж.
  • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІО МЕРЕЖІ WI-FI 

   Гапоненко, Д.В.; Гапоненко, Д.В.; Haponenko, D.V.; науковий керівник – к.т.н. проф. Струкало, М.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Виконано аналіз розвитку стандартизованих безпровідних локальних мереж WLAN. Розглянуті функціональні особливості стандартизованих технологій Wi-Fi. Проведено порівняльний аналіз основних параметрів та характеристик цих ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LТЕ 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTЕ.
  • ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МІМО 

   Черепаха, І.О.; Черепаха, И.О.; Cherepakha, I.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Рассматриваются сети высокой плотности на основе многопользовательской технологии МІМО. Показаны достоинства технологии МІМО. Приведены составляющие производительности сети LТЕ.
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ВИСОКОШВИДКІСНИХ МОДЕМІВ У МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ 

   Караваєва, В.В.; Караваева, В.В.; Karavaieva, V.V.; науковий керівник – ст. викл. Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Зараз у світі існує чотири покоління мобільного зв’язку. Кожне значно збільшує швидкість передавання інформації. Так народжуються нові послуги та нові формати контенту. Люди отримують нові розваги та нову якість життя. ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ІОТ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ LTE-IOT 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Близнюк, Д.І.; Блызнюк, Д.И.; Blyzniuk, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглянуто мережу ІоТ на базі технологій LTE. Досліджено пропускну спроможність за допомогою вузлового тензорного метода. Отримано значення пропускної спроможності об’єктів мережі ІоТ за умови заданих нормативних значень ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ІНСАЙДЕРІВ ЯК КЛЮЧОВОЇ СКЛАДОВОЇ ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ ПІДПРИЄМСТВА 

   Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Кільдішев, В.Й.; Кильдишев, В.И.; Kildishev, V.I.; Афанасьєв, В.В.; Афанасьев, В.В.; Afanasiev, V.V. (Видавництво «Молодий вчений», 2022)
   Інформаційне середовище сучасного підприємства – це завжди багатогранне та неоднорідне середовище, різноманітність технологій, висока інтенсивність зміни парадигм загроз та ризиків. До того ж, як зазначається в [1], ...
  • АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ НЕПЕРЕРВНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ 

   Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Сєдов, К.С.; Седов, К.С.; Sedov, K.S.; Гусак, А.С.; Гусак, А.С.; Husak, A.S. (Видавництво «Молодий вчений», 2022)
   Коли піднімається питання про безпеку бізнесу, його цілі та інструменти, відповіді часто відрізняються. Серед відповідей – ризики та робота з ними, захист IT-структури компанії, DLP-системи та пентестинг, економічна та ...
  • ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АУДИТУ БЕЗПЕКИ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ 

   Рябуха, О.М.; Рябуха, А.Н.; Рябуха, О.М.; Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Самохін, М.Є.; Самохин, М.Е.; Samokhin, M.Ye. (Видавництво «Молодий вчений», 2022)
   У будь-якій діяльності є необхідність періодичної оцінки процесів, стану систем та їх елементів, контролю виконання поставлених завдань тощо. Це вкрай необхідно для отримання об'єктивної інформації та стратегічного розуміння ...
  • КІБЕРБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ РІШЕНЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ NIST 

   Стайкуца, С.В.; Стайкуца, С.В.; Staikuсa, S.V.; Кільдішев, В.Й.; Кильдишев, В.И.; Kildishev, V.I.; Гуренко, А.С.; Гуренко, А.С.; Hurenko, A.S.; Корольов, А.В.; Королёв, А.В.; Korolov, A.V. (InterConf, Brussels, 2023)
   Розглянуто основні причини та мотивації щодо потреб малого бізнесу у використанні стратегій кіберзахисту. Проведено аналіз ресурсів NIST в напрямі кібербезпеки малого бізнесу. Розглянуто NIST Cybersecurity Framework як ...
  • ПОРОГОВАЯ ЗАМЕТНОСТЬ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ СЖАТИИ СИГНАЛОВ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ 

   Рудый, Е.М.; Рудий, Е.М.; Rudyi, Ye.M.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1998)
   При сжатии сигналов звукового вещания необходимо обеспечить пороговую заметность искажений, вызванных системой сжатия, которая соответствует экспертной оценке 4,5 балла. Оценку заметности искажений необходимо проводить при ...
  • ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ — ОСНОВНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1998)
   Переход экономики Украины на рыночные отношения требует создания таких предприятий связи, которые способны активизировать структурную перестройку экономики, предоставить широкую свободу выбора потребителю форм обслуживания, ...
  • СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

   Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O.; Маленька, К.; Маленькая, К.; Malenka, K. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
   Розглянуто інноваційні методи управління персоналом, їх переваги та недоліки, проаналізовано сучасні методи розвитку персоналу підприємства, що є одним з найважливіших завдань сучасного підприємства. Innovative methods of ...
  • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 

   Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
   Розглянуто переваги і недоліки основних сучасних тенденцій розвитку цифрових інструментів у маркетингу. The advantages and disadvantages of the main modern trends in the development of digital tools in marketing arc considered.
  • «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ» ЯК КОМПЛЕКС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2023)
   Вступ. В статті із розгляду уявлень про концептуальні засади культури в інформаційному суспільства, що самоорганізується та його культури, звертається увага на специфічні виміри міжкультурної комунікації в контексті ...
  • «НООСФЕРНА» КОНЦЕПЦІЯ ЯК СИНТЕТИЧНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
   У статті визначається, що на засадах розгляду концепту «Ноосфери» та розуміння в якості інформаційної системи-а фактично соціокультурної моделі із структурно-обумовленим розподіленням елементів, і проявляється. Актуальність ...
  • КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КООПЕРАЦІЯ СЕМІОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2022)
   В статті розкриваються особливості комунікації в суспільстві, спільноті та виявляються семіотичні виміри сучасної комунікативної взаємодії. Актуальність дослідження обумовлюється Новими формами та способами комунікації - ...