Now showing items 1-20 of 3643

  • РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ AMQP 

   Горовий, О.Є.; Горовой, О.Е.; Horovyi, O.Ye.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглядається протокол AMQP, його практичне застосування, переваги та недоліки, доцільність застосування в тій, чи іншій ситуації та найпоширеніші реалізації.
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДЛЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

   Войтко, К.В.; Войтко, К.В.; Voitko, K.V.; науковий консультант – ст. викл. к.т.н. Баляр, В.Б. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Проведено порівняльний аналіз програм для систем відеоспостереження, їх характеристики, програмні та апаратні вимоги.
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦШНОЇ МЕРЕЖІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ТИПУ 

   Василюк, К.В.; Василюк, К.В.; Vasyliuk, K.V.; науковий консультант – ст. викл. Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   В роботі розглядаються способи вдосконалення інформаційної інфраструктури з метою підвищення ефективності роботи з урахуванням специфіки підприємства. Проаналізовані основні критерії ефективності роботи мережі. У якості ...
  • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ 

   Ботезату, В.Г.; Ботезату, В.Г.; Botezatu, V.G.; Баштова, С.О.; Баштова, С.О.; Bashtova, S.O.; Льон, І.М.; Лён, И.М.; Lon, I.M.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі оцінюються функціональні можливості представлених на ринку систем біометричної ідентифікації за відбитками пальців, надаються рекомендації щодо їх застосування.
  • РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ТИПУ 

   Бальвинский, Д.Ю.; Бальвинский, Д.Ю.; Balvynskyi, D.Yu.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглядається задача по розробленню веб-ресурсу організації торгівельного типу, однією з головних завдань якого є сприяння дистрибуції необхідного товару. Здійснюється аналіз методів пошукової оптимізації веб-ресурсу з ...
  • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, M.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими ...
  • ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України", 2019)
   Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву ...
  • СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P. (Херсонський державний університет, 2015)
   Досліджено теоретичні аспекти стратегії управління послугами телекомунікаційних компаній в Україні: розглянуто підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділено її основні складові, визначено особливості та проблеми ...
  • МОТИВИ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Маслій, Н.Д.; Маслий, Н.Д.; Masliy, N.D. (Херсонський державний університет, 2015)
   У статті розглянуто теоретичні та методичні засади актуальних напрямків розвитку підприємств, регіонів, держави, які ґрунтуються на інтеграційній моделі розвитку національної економіки. На основі проведених досліджень ...
  • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАБЕЛЕЙ 

   Марченко, А.С.; Марченко, А.С.; Marchenko, A.S.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Кабельная продукция используется по всему миру и является крайне востребованной. Производимые кабеля обязательно должны соответствовать государственным нормам, поэтому их производство должно работать максимально отлажено ...
  • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ОПИЛОК ПРИ СУШКЕ 

   Люстін, А.А.; Люстин, А.А.; Liustin, А.А.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В технологических процессах производства древесно-стружечных плит в качестве исходного сырья используются древесные отходы и низкокачественная древесина с добавкой синтетических смол. Получаемые листовые материалы используются ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАНЕСЕННЯ КЛЕЙОВОГО ШАРУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТЕХНІЧНОЇ СТРІЧКИ 

   Луцик, Ю.А.; Луцик, Ю.А.; Lutsyk, Yu.A.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Для удосконалення системи управління виробництва технічної клейкої стрічки пропонується впровадження комп’ютерно-інтегрованої промислової системи автоматизації (СА). Ця система передбачає обов’язкове використання комп’ютера ...
  • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Осеньчук, Н.І.; Осеньчук, Н.И.; Osenchuk, N.I. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика", 2017)
   Досліджено основні тенденції та перспективні розвитку безготівкових платежів в Україні. Проаналізовано методи стимулювання безготівкових розрахунків в інших країнах та в Україні. Розкрито переваги та недоліки мобільного ...
  • ОСНОВИ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doisan, N.V. (Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет", 2014)
   У статті запропонований підхід до визначення антикризової стабільності розвитку підприємства зв'язку, розроблена шкала інтервалів антикризової стабільності, наведене змістовне наповнення кожного інтервалу стабільності на ...
  • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Поліщук, І.І.; Полищук, И.И.; Polishchuk, I.I.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
   Мета статті полягає в адаптації до використання методичного інструментарію управління якістю для розвитку маркетингових досліджень щодо виявлення задоволеності вимог стейкхолдерів результатами діяльності організації, ...
  • СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2017)
   В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) ...
  • МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ПЕЧАХ ОБЖИГА ФЕРРИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

   Кащук, К.М.; Кащук, К.М.; Kashchuk, K.M.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Благодаря сочетанию высоких магнитных свойств и низкой электропроводности ферриты широко применяются в технике высоких частот (более 100 кГц). Ферриты используют в качестве магнитных материалов в радиотехнике, электронике, ...
  • УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН 

   Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Процес еволюції людини – антропогенез – це, передусім, еволюція її свідомості як унікального механізму пристосування до умов реального зовнішнього світу і засобів впливу на оточуюче середовище. Формуючий вплив свідомості ...
  • ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Maкоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganiuk, A.O.; Северин, М.В.; Северин, М.В.; Severyn, M.V. (Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», 2019)
   Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням ...
  • КОНЦЕПТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОСТІР КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Актуальність дослідження. У контексті соціально-філософської парадигми сучасне суспільство характеризується як інформаційне суспільство, що є теоретичною концепцією, в сутності якої інформація і знання продукуються в єдиному ...