Now showing items 1-20 of 3729

  • РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ 

   Близнюк, Я.О.; Блызнюк, Я.О.; Blyzniuk, Ya.O.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Виробництво зварювальних електродів користується великим попитом в Україні. Електроди широко використовуються в будівництві та зведенні залізобетонних виробів, а також у виробничих процесах де потрібно виконати з'єднання ...
  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

   Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

   Царёв, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, И.К.; Скоропад, І.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
  • ОЦІНКА ВПЛИВУ SІР СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ ВІДЕО КОДЕРА Н.264 

   Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Вступ. Однією із популярних послуг в пакетних мережах, зокрема Інтернет, є передача потокового відео. Канали мереж радіо доступу до Інтернет в реальних умовах характеризуються обмеженою пропускною здатністю. Тому актуальними ...
  • PREDICTION OF VIDEO-TRAFFIC CHARACTERISTICS IN IoT/5G NETWORK 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snigur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Abstract. The characteristics of traffic service quality in the IoT/5G network are considered. Spline-extrapolation method was used to predict traffic parameters and quality characteristics of its service. The results of ...
  • АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ В КАНАЛІ WI-FI, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДОДАТКАМИ МАЛОЧУТЛИВИМИ ДО ВТРАТ ПАКЕТІВ 

   Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Вступ. Існуюча тенденція збільшення інтенсивності та мультисервісності трафіку додатків спонукає операторів зв’язку покращувати техніко-економічні показники пакетних мереж. Зокрема, це необхідна пропускна здатність каналу ...
  • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТА SІР ТРАФІКУ 

   Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   На ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі трафіку додатків впливає трафік протоколів, які вирішують певні технологічні задачі, наприклад, сигналізації, маршрутизації тощо. Звісно цей ...
  • НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ 

   Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В сучасному світі, який постійно розвивається та вдосконалює свою технологічну та інформаційну потужність, все більш актуальною стає потреба в модернізацій системи освіти з тим, щоб забезпечити задоволення потреб нового ...
  • СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

   Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У якості однієї з центральних проблем філософської рефлексії, спрямованої на осмислення особливостей сучасних соціокультурних процесів, є проблема бачення сучасного суспільства на основі експлікації таких характеристик ...
  • "СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

   Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Нові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються ...
  • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

   Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Суспільство перебуває у стані бурхливого, стрімкого розвитку, набуває глобального характеру. Процес об’єктивний та незворотній. І, в першу чергу, ці зміни стосуються економічної сторони діяльності людини. Разом з новими і ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Тарасова, Т.Е.; Тарасова, Т.Э.; Tarasova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Культура організації проявляється у всіх видах діяльності. Вона базується на основоположних цінностях, поділюваних членами компанії. Ці цінності залежать від того, чиї інтереси лежать в основі діяльності колективу: фірми ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Сопка, Я.С.; Сопка, Я.С.; Sopka, Ya.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В наш час на ефективність діяльності підприємства зв’язку впливають багато факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Тобто щоб мати стійке фінансове становище та здійснювати ефективний менеджмент, потрібно підприємству ...
  • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Міллєр, Т.Е.; Миллер, Т.Э.; Millier, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби змушує підприємства шукати нові можливості і резерви для збуту своєї продукції та послуг, ...
  • УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Казаковцева, Д.Д.; Казаковцева, Д.Д.; Kazakovtseva, D.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, ...
  • ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Гринько, А.О.; Гринько, А.О.; Hrynko, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Однією з найважливіших проблем на даному етапі розвитку економіки України є проблема ефективності управління персоналом. Сучасна система управління персоналом засвідчує, що люди є найважливішим економічним ресурсом ...
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Жечева, Н.Ф.; Жечева, Н.Ф.; Zhecheva, N.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Поняття мотивації тісно пов'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення та нестабільність української економіки, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування ...
  • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМ-СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Папач, М.О.; Папач, М.О.; Papach, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Актуальність теми. Сьогодні, наша країна, затримавшись на 15 років з впровадженням ЗG, готується до запуску зв'язку наступного покоління. Але на швидкий революційний прорив у вітчизняній телеком-сфсрі сподіватися не ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Савченко, Я.О.; Савченко, Я.О.; Savchenko, Ya.O.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Актуальність теми. В умовах глобалізації і загострення боротьби за лідируючі позиції на ринках, як між підприємствами, так і між країнами, головним фактором підвищення конкурентоспроможності, ефективності діяльності і ...
  • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Рябова, Т.В.; Рябова, Т.В.; Riabova, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Телекомунікаційний ринок с одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, шо в цілому орієнтоване ...