Now showing items 1-20 of 3410

  • ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

   Колектив, авторів; Коллектив, авторов (Одеса-Тернопіль: Видавництво "Крок", 2021)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на шосту всеукраїнську науково-практичну конференцію “Перспективні напрями захисту інформації”, що проводиться 30 серпня – 03 вересня 2021 р. в Державний університет ...
  • ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

   Колектив, авторів; Коллектив, авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на четверту всеукраїнську науково-практичну конференцію “Перспективні напрями захисту інформації”, що проводиться 31 серпня-05 вересня 2019 р. в Одеській національній ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ КОНВЕРГЕНТНОЇ ПЛАТФОРМИ IMS 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Тронц, Н.В.; Тронц, Н.В.; Tronts, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Проведено дослідження характеристик якості сигнального трафіку конвергентної платформи IMS за допомогою тензорного методу базисних контурів та вузлових пар. Отримані результати значень часу затримки сигнальних SIP-повідомлень ...
  • КОНВЕРГЕНТНА ПЛАТФОРМА НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА БАЗІ IMS 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловей, К.Н.; Соловей, К.Н.; Solovei, K.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Поставлена задача дослідження характеристик якості сигнального трафіку конвергентної платформи IMS. Існують різні методи вирішення данної задачі, пропонується використати тензорний аналіз, а в якості методу вузловий тензорний ...
  • VISUALIZATION OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN FEKO 

   Рябих, А.; Рябых, А.; Ryabykh, А.; scientific adviser – doc., c.t.s. Rozhnovskiy, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   The main goal of this work – to show how it is possible to visualize the electromagnetic field. The occurrence of electromagnetic field is considered using specialized software. In the following text different types of ...
  • USAGE OF CUBIC SPLINE-INTERPOLATION FOR VOICE SIGNAL RECOVERY IN VOCODER RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Лисюк, Е.; Лысюк, Э.; Lysiuk, Е.; Руденко, А.; Руденко, А.; Rudenko, A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   In the given work the application of spline-approximation for signal`s recovery in vocoder radiocommunication systems is described. The recovery of the voice signal with the help of cubic spline was performed, the comparative ...
  • ЧАСТОТНА МОДУЛЯЦІЯ З НЕПЕРЕРВНОЮ ФАЗОЮ ЯК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ МЕТОД МОДУЛЯЦІЇ 

   Манаков, С.Ю.; Манаков, С.Ю.; Manakov, S.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Показано, що сигнали частотної модуляції з неперервною фазою мають властивості дискретних сигналів диференціальної модуляції.
  • ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ LTE/MVNO З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДУ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Легка, В.М.; Легкая, В.М.; Lehka, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Для вирішення завдання оптимізації структури мережі мобільного зв'язку LTE/MVNO запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції. Отримано значення характеристик якості QoS складної мережної ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ MPLS-TE/FRR 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Климчук, О.С.; Климчук, О.С.; Klymchuk, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Запропоновано рішення задачі вибору TE-tunnel швидкої перемаршрутизації трафіку FRR в мережі MPLS-TE/FRR за критерієм мінімального часу затримки пакетів. Отримано результати ефективного використання мережних ресурсів в ...
  • RESEARCH OF THE MOBILE INTERNET TRAFFIC PARAMETERS 

   Glazyrin, D.S.; Глазирін, Д.С.; Глазырин, Д.С.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Under Internet traffic is meant the amount of data transmitted through the Internet connection for a certain time period. The traffic can be incoming and excurrent. First type of traffic is the amount of data you download. ...
  • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖІ LTE У МІСТІ ХЕРСОН 

   Вельбик, І.Ю.; Вельбик, И.Ю.; Velbyk, I.Yu.; науковий керівник – проф. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Розглядається перспективи впровадження мережі LTE у м. Херсон, її технічна можливість та доцільність. Важливою проблемою є прокладка кабельних ліній, іноді вона неможлива, незручна й економічно недоцільна, особливо у великих ...
  • СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗВ'ЯЗКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Попельнюк, О.А.; Попельнюк, О.А.; Popelniuk, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   На сьогоднішній день розвиток нової української економіки гальмують наслідки, що спричинила світова економічна криза. Багато вітчизняних підприємств і компаній, які здійснюють свою діяльність на вітчизняному ринку вже ...
  • ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Ясенова, О.А.; Ясенова, О.А.; Yasenova, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   За сучасних умов господарювання, коли досягнення науки, техніки, інформаційних технологій знаходиться на дуже високому рівні і є доступними для багатьох, вирішальну роль в успіху підприємства і перевазі його над конкурентами ...
  • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Конобеєва, С.Ю.; Конобеева, С.Ю.; Konobeieva, S.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Виртуальные предприятия являются одной из новых организационных форм предприятий. На развитие новых форм организации и управления предприятием в большей степени повлияли такие тенденции развития современных рынков, как ...
  • ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Олійник, Ю.В.; Олейник, Ю.В.; Oliinyk, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Зростаючий динамізм і мінливість ділового середовища створюють для організацій необхідність постійних комунікацій з партнерами, споживачами, співробітниками. Зростання рівня освіти, кваліфікації, інформованості працівників ...
  • ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

   Стрельчук, Є.М.; Стрельчук, Е.М.; Strelchuk, Ye.M.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Ринкові відносини загострюють проблему конкурентоспроможності промислової продукції та споживчих послуг, найбільш вагомою складовою якої, як показують дослідження, є її якість. Серед основних факторів слід назвати наступні: ...
  • ІНТЕРНЕТ-РИНОК УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.A.; Лєскова, А.П.; Лескова, А.П.; Lieskova, A.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В дослідженні відзначається, що загальне сповільнення економіки веде до зменшення витрат на Інтернет в США, Західній Європі та Японії. Проте основи для конкурентоздатності Інтернет-індустрії залишаються сталими. Це ...
  • УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ: ГОТОВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ДО ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ ЗМІН 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Вітизей, Г.В.; Витизей, Г.В.; Vityzei, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням ...
  • ОСНОВНІ ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A.; Вінницька, К.В.; Винницкая, К.В.; Vinnytska, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Вибір стратегії організації є найважливішим аспектом для довгострокового та успішного функціонування компанії. Однак орієнтири на розвиток та зростання зазвичай в реальному житті корегуються на стратегії, що базуються на ...
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Піскарев, В.П.; Пискарев, В.П.; Piskarev, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Цель исследования состоит в определении основных направлений в использовании средств и возможностей Интернета в качестве маркетингового инструмента предприятиями различных отраслей.