Recent Submissions

 • СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O.; Маленька, К.; Маленькая, К.; Malenka, K. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
  Розглянуто інноваційні методи управління персоналом, їх переваги та недоліки, проаналізовано сучасні методи розвитку персоналу підприємства, що є одним з найважливіших завдань сучасного підприємства. Innovative methods of ...
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 

  Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
  Розглянуто переваги і недоліки основних сучасних тенденцій розвитку цифрових інструментів у маркетингу. The advantages and disadvantages of the main modern trends in the development of digital tools in marketing arc considered.
 • ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Григор'єв, М.С.; Григорьев, М.С.; Hryhoriev, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. Інформаційні технології, ступінь їх розвитку та поширення визначають сьогодні рівень економічного розвитку будь якої країни. Від створення потужної інформаційної інфраструктури та єдиного інформаційного ...
 • ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Новицька, О.В.; Новицкая, О.В.; Novytska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Сучасні умови динамічного розвитку фінансового ринку зумовлюють важливість стабільного функціонування такої його специфічної ланки, як ринок цінних паперів. Український ринок цінних паперів нерозривно пов’язаний із ...
 • КОНФЛІКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ТА ПОВЕДІНКА В ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННІ 

  Загреба, А.В.; Загреба, А.В.; Zahreba, A.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розповсюджена думка, навіть рекомендація, якою діляться більш досвідчені з юнаками полягає в тому, що найкращий спосіб виграти конфлікт- це уникати його. Це діє, але в відносинах у сім’ї або з друзями. А в роботі зовсім ...
 • КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ М. ВУДКОКА І Д. ФРЕНСІСА 

  Кириллов, Д.В.; Кириллов, Д.В.; Kyryllov, D.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Управління як професія займає міцне місце в сучасній цивілізації. Одна з моделей управління,була запропонована на початку 80-х років англійськими консультантами з управління М. Вудкок і Д.Френсісом. Висунута ними теорія ...
 • УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ: СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Івоненко, О.В.; Ивоненко, О.В.; Ivonenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Кожна організація має робити щось, що представляє реальну цінність для її зовнішнього середовища. Зростання міжнародної конкуренції і прискорений розвиток технологій змусили організації по-новому розглянути весь комплекс ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Олексенко, А.В.; Олексенко, А.В.; Oleksenko, A.V.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  На сучасному етапі економічних перетворень однією з найважливіших задач формування ефективної системи управління господарюючими суб'єктами є подальший розвиток теорії і практики планування. Зміст планування як функції ...
 • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S.; Суська, Т.О.; Суськая, Т.О.; Suska, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Актуальність дослідження. Одною з основних форм фінансової звітності є бухгалтерський баланс. Баланс - це не тільки один з елементів методу бухгалтерського обліку та документ бухгалтерської звітності, а й суттєве джерело ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  Мета статті полягає в дослідженні ринку хмарних технологій України та визначенні його особливостей, а також ролі операторів телекомунікацій у розвитку цього ринку в сучасних умовах цифрової економіки. У роботі визначено, ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  У статті розглядається вплив пандемії COVID-19 на процес упровадження технологій організації віддаленої роботи як у менеджменті, так і в технічній сфері. COVID-криза розглядається як фактор, що сприяв, прискорив та активізував ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Душина, А.С.; Душина, А.С.; Dushyna, A.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик", Державний вищий навчальний заклад "Академія муніципального управління", Національна академія внутрішніх справ, 2018)
  У даній статті проаналізовано діяльність оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», проведено маркетинговий аналіз та визначено маркетингову стратегію оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком». У ході аналізу було ...
 • РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ‘ЯЗКУ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, M.K. (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки персоналу операторів мобільного зв'язку на основі аналізу існуючих теоретико-методичних засад формування та реалізації ...
 • ВПЛИВ ПОТОЧНОЇ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ GSM-ОПЕРАТОРА НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ, З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Маріупольський державний університет, 2017)
  У статті було проведено порівняльний аналіз поточної тарифної політики операторів мобільного зв’язку України, досліджено тарифну політику в умовах появи додаткових сервісів, а також відповідні зміни при визначенні конкурентної ...
 • РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ БАНКУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Клікіч, С.Д.; Кликич, С.Д.; Klikich, S.D. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2022)
  Мета статті полягає в розвитку теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах. У ході проведених досліджень визначено, що інноваційна діяльність ...
 • УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ НА ЗАСАДАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2022)
  Мета статті полягає в розвитку теоретико-методичних аспектів управління сучасним комерційним банком із використанням клієнтоорієнтованого підходу. У результаті дослідження було проведено оцінку найнадійніших комерційних ...
 • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Поліщук, І.І.; Полищук, И.И.; Polishchuk, I.I.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  Мета статті полягає в адаптації до використання методичного інструментарію управління якістю для розвитку маркетингових досліджень щодо виявлення задоволеності вимог стейкхолдерів результатами діяльності організації, ...
 • СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2017)
  В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК КЛЮЧОВОГО ФАКТОРУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Якимович, О.О.; Якимович, О.О.; Yakymovych, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Успішність розвитку постіндустріальної цифрової економіки, в основі якої лежить розвиток високих технологій, насамперед інформаційно-комунікаційних, визначається зростанням ролі людини у відтворювальних процесах та її ...
 • КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Зернов, В.Є.; Зернов, В.Э.; Zernov, V.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Сутність кластерного підходу в економічній політиці різних країн сформульована досить чітко: територіальні кластери як динамічні і внутрішньо конкурентоспроможні об’єднання близько розташованих підприємств, що ...

View more