Recent Submissions

 • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.; Павлюченко, О.; Pavlyuchenko, О. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Human resource management (HRM) has evolved from its roots in simple record-keeping into a complex mix of legally mandated and strategically driven programs, traditions, and practices. Modern HRM practices involve four ...
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Танащук, К.О.; Танащук, Е.А.; Tanashchuk, K.O.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Значительные изменения во всем мире, которые произошли за последние пятнадцать лет существенно повлияли на почтовую связь в целом, в том числе и на национальных операторов, привели к изменению их организационной структуры ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика ...
 • УСКОРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ IT СЕКТОРА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ – ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (НКРСИ, 2012)
  Главной задачей проводимых в Украине экономических реформ является создание конкурентоспособной экономики, устойчивой к внешним вызовам и повышение благосостояния её граждан. Сегодня ключевым инновационным фактором увеличения ...
 • ВНУТРІФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Полянська, А.В.; Полянская, А.В.; Polianska, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Планування діяльності стало в даний час економічною основою вільних ринкових відносин окремих людей і цілих трудових колективів, малих і великих підприємств, різних фірм і організацій, всіх господарських суб'єктів і ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сухорученко, Т.С.; Сухорученко, Т.С.; Sukhoruchenko, T.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сьогодні одним із найбільш важливих стратегічних завдань України, як зазначено у рамках ініціативи «Європа 2020» є забезпечення якості вищої освіти з метою підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному та європейському ...
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Хазрат, М.С.; Хазрат, М.С.; Khazrat, M.S.; Пасько, В.С.; Пасько, В.С.; Pasko, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі розглянуто стратегічні напрями щодо розвитку контролінгу в в умовах становлення цифрової економіки. Визначено роль та значення контролінгу як інформаційної складової проведення цифровізіції сучасних підприємств.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ 

  Борщ, А.І.; Борщ, А.И.; Borshch, A.I.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто роль випробувань, сертифікації та стандартизації нових процесів і послуг у сфері зв’язку та телекомунікацій як важливих інноваційного розвитку підприємства.
 • СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою ...
 • ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

  Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Baltija Publishing, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016)
  Сучасний ринок послуг зв'язку та інформатизації України знаходиться в стані структурних зрушень, обумовлених різними соціально-економічними, геополітичними та іншими процесами. Скорочення купівельної спроможності населення ...
 • ENTERPRISES OF TELECOMMUNICATIONS IN UKRAINE: RESEARCH OF THE PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Голубєв, А.К.; Голубев, А.К.; Golubev, А.К.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D. (ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», Полтавська державна аграрна академія, 2017)
  Викладено результати комплексного дослідження економічної діяльності підприємств телекомунікацій України в 2015–2016 роках і напрямків її розвитку. Виконано оцінку стану конкурентного середовища на ринках телекомунікаційних ...
 • ЛИДЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu.; Теодорович, М.Ф.; Теодорович, М.Ф.; Teodorovych, M.F.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Однако только в последние годы организационную (корпоративную) культуру стали признавать основным показателем, необходимым для правильного ...
 • КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, Т.М.; Хирич, С.О.; Хирич, С.О.; Khyrych, S.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поняття персоналу торгового підприємства характеризується чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників.
 • НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И САМОМОТИВАЦИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

  Магеррамов, М.М.; Магеррамов, М.М.; Maherramov, М.М.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Самомотивация – очень важный психический процесс, отвечающий за пропорциональность и поступательность естественного развития человека, а также за продуктивность его деятельности в целом. Самомотивация – принятие человеком ...
 • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ УГППС "УКРПОЧТА" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Гвоздєв, Г.Г.; Гвоздев, Г.Г.; Hvozdiev, G.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Социальное обеспечение – одно из основных направлений развития любого демократического, правового государства. Именно институт социального обеспечения гарантирует гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе, по ...
 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В МИРЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нагієв, О.; Нагиев, О.; Nahiiev, О.; Шахбазова, С.; Шахбазова, С.; Shakhbazova, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Развитие инфокоммуникаций во всем мире идет ускоренными темпами, а подвижная широкополосная сеть признана самой быстрорастущей технологией в истории человечества. Число контрактов на подвижную телефонную связь сегодня ...
 • СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, Т.А.; Паборцева, Т.О.; Паборцева, Т.О.; Pabortseva, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основой рыночных отношений на рынке является конкуренция предприятий, как производителей продукции за рынок сбыта своей продукции с целью получения финансовых результатов (доходов, прибыли). Соперничество среди существующих ...
 • ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Керувати – значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством є планування, у тому числі і фінансове.
 • СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Чернова, Ю.О.; Чернова, Ю.О.; Chernova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства до постіндустріального, яка відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання сфери послуг і нематеріального виробництва, впливу ІКТ ...
 • ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ'ЯЗКУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

  Чумаченко, А.О.; Чумаченко, А.О.; Chumachenko, A.O.; Устименко, А.М.; Устименко, А.М.; Ustymenko, А.М.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням ...

View more