Останні додані

 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 

  Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
  Розглянуто переваги і недоліки основних сучасних тенденцій розвитку цифрових інструментів у маркетингу. The advantages and disadvantages of the main modern trends in the development of digital tools in marketing arc considered.
 • «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ» ЯК КОМПЛЕКС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2023)
  Вступ. В статті із розгляду уявлень про концептуальні засади культури в інформаційному суспільства, що самоорганізується та його культури, звертається увага на специфічні виміри міжкультурної комунікації в контексті ...
 • «НООСФЕРНА» КОНЦЕПЦІЯ ЯК СИНТЕТИЧНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
  У статті визначається, що на засадах розгляду концепту «Ноосфери» та розуміння в якості інформаційної системи-а фактично соціокультурної моделі із структурно-обумовленим розподіленням елементів, і проявляється. Актуальність ...
 • КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КООПЕРАЦІЯ СЕМІОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2022)
  В статті розкриваються особливості комунікації в суспільстві, спільноті та виявляються семіотичні виміри сучасної комунікативної взаємодії. Актуальність дослідження обумовлюється Новими формами та способами комунікації - ...
 • СЕМІОТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
  В статті виявляються принципи конвенціональних взаємовідносин в сучасному інформаційному суспільстві та розкриваються особливості комунікації. Актуальність дослідження виходить із того, що на сьогодні комунікацію в більшості ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ СВЯЗИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014)
  Современный рынок услуг связи, информатизации и инфокоммуникационных услуг развивается как глобальный рынок, не имеющий географических границ. Экономическая деятельность предприятия на этом рынке также должна иметь глобальный ...
 • ОСОБЛИВОСТІ МОТИВОВАНОСТІ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

  Завалевська, О.В.; Завалевская, Е.В.; Zavalevska, O.V.; Веретенникова, В.П.; Веретенникова, В.П.; Veretennikova, V.P.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2021)
  У статті розглянуто питання виникнення та функціонування лексичних одиниць, що детермінуються, головним чином, необхідністю спілкування, пов’язані з процесами номінації. Наводяться приклади з англійської мови. Завдяки ...
 • МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КРЕАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

  Булгару, Н.Б.; Булгару, Н.Б.; Bulharu, N.B.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2022)
  Ця стаття присвячена аналізу методичних прийомів креативного методу навчання, які дозволяють викладачу успішно розвивати критичне мислення. Було виявлено, що через інтеграцію креативного мислення у уроки іноземної мови ...
 • ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ДУІТЗ 

  Булгару, Н.Б.; Булгару, Н.Б.; Bulharu, N.B.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, О.А. (ДУІТЗ, 2022)
  У статті розглядаються інноваційні форми та методи дистанційного навчання при викладанні англійської мови в ДУІТЗ. Проаналізовано переваги та недоліки форм і методів дистанційного навчання. У статті наводиться приклад ...
 • НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В сучасному світі, який постійно розвивається та вдосконалює свою технологічну та інформаційну потужність, все більш актуальною стає потреба в модернізацій системи освіти з тим, щоб забезпечити задоволення потреб нового ...
 • СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У якості однієї з центральних проблем філософської рефлексії, спрямованої на осмислення особливостей сучасних соціокультурних процесів, є проблема бачення сучасного суспільства на основі експлікації таких характеристик ...
 • "СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Нові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються ...
 • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

  Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Суспільство перебуває у стані бурхливого, стрімкого розвитку, набуває глобального характеру. Процес об’єктивний та незворотній. І, в першу чергу, ці зміни стосуються економічної сторони діяльності людини. Разом з новими і ...
 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Тарасова, Т.Е.; Тарасова, Т.Э.; Tarasova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Культура організації проявляється у всіх видах діяльності. Вона базується на основоположних цінностях, поділюваних членами компанії. Ці цінності залежать від того, чиї інтереси лежать в основі діяльності колективу: фірми ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Сопка, Я.С.; Сопка, Я.С.; Sopka, Ya.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В наш час на ефективність діяльності підприємства зв’язку впливають багато факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Тобто щоб мати стійке фінансове становище та здійснювати ефективний менеджмент, потрібно підприємству ...
 • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Міллєр, Т.Е.; Миллер, Т.Э.; Millier, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби змушує підприємства шукати нові можливості і резерви для збуту своєї продукції та послуг, ...
 • УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Казаковцева, Д.Д.; Казаковцева, Д.Д.; Kazakovtseva, D.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, ...
 • ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Гринько, А.О.; Гринько, А.О.; Hrynko, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Однією з найважливіших проблем на даному етапі розвитку економіки України є проблема ефективності управління персоналом. Сучасна система управління персоналом засвідчує, що люди є найважливішим економічним ресурсом ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Жечева, Н.Ф.; Жечева, Н.Ф.; Zhecheva, N.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Поняття мотивації тісно пов'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення та нестабільність української економіки, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМ-СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Папач, М.О.; Папач, М.О.; Papach, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. Сьогодні, наша країна, затримавшись на 15 років з впровадженням ЗG, готується до запуску зв'язку наступного покоління. Але на швидкий революційний прорив у вітчизняній телеком-сфсрі сподіватися не ...

View more