Последние добавления

 • НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В сучасному світі, який постійно розвивається та вдосконалює свою технологічну та інформаційну потужність, все більш актуальною стає потреба в модернізацій системи освіти з тим, щоб забезпечити задоволення потреб нового ...
 • СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У якості однієї з центральних проблем філософської рефлексії, спрямованої на осмислення особливостей сучасних соціокультурних процесів, є проблема бачення сучасного суспільства на основі експлікації таких характеристик ...
 • "СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Нові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються ...
 • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

  Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Суспільство перебуває у стані бурхливого, стрімкого розвитку, набуває глобального характеру. Процес об’єктивний та незворотній. І, в першу чергу, ці зміни стосуються економічної сторони діяльності людини. Разом з новими і ...
 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Тарасова, Т.Е.; Тарасова, Т.Э.; Tarasova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Культура організації проявляється у всіх видах діяльності. Вона базується на основоположних цінностях, поділюваних членами компанії. Ці цінності залежать від того, чиї інтереси лежать в основі діяльності колективу: фірми ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Сопка, Я.С.; Сопка, Я.С.; Sopka, Ya.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В наш час на ефективність діяльності підприємства зв’язку впливають багато факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Тобто щоб мати стійке фінансове становище та здійснювати ефективний менеджмент, потрібно підприємству ...
 • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Міллєр, Т.Е.; Миллер, Т.Э.; Millier, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби змушує підприємства шукати нові можливості і резерви для збуту своєї продукції та послуг, ...
 • УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Казаковцева, Д.Д.; Казаковцева, Д.Д.; Kazakovtseva, D.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, ...
 • ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Гринько, А.О.; Гринько, А.О.; Hrynko, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Однією з найважливіших проблем на даному етапі розвитку економіки України є проблема ефективності управління персоналом. Сучасна система управління персоналом засвідчує, що люди є найважливішим економічним ресурсом ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Жечева, Н.Ф.; Жечева, Н.Ф.; Zhecheva, N.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Поняття мотивації тісно пов'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення та нестабільність української економіки, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМ-СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Папач, М.О.; Папач, М.О.; Papach, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. Сьогодні, наша країна, затримавшись на 15 років з впровадженням ЗG, готується до запуску зв'язку наступного покоління. Але на швидкий революційний прорив у вітчизняній телеком-сфсрі сподіватися не ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Савченко, Я.О.; Савченко, Я.О.; Savchenko, Ya.O.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. В умовах глобалізації і загострення боротьби за лідируючі позиції на ринках, як між підприємствами, так і між країнами, головним фактором підвищення конкурентоспроможності, ефективності діяльності і ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Рябова, Т.В.; Рябова, Т.В.; Riabova, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Телекомунікаційний ринок с одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, шо в цілому орієнтоване ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 

  Ольшевська, А.С.; Ольшевская, А.С.; Olshevska, A.S.; Шулятицька, Д.О.; Шулятицкая, Д.О.; Shuliatytska, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Вступ. Відомо, що сьогодні телекомунікаційна сфера є однією з системоутворюючих в економіці будь-якої країни. Як показали виконані численні дослідження, існує низка закономірностей, які пов’язують рівень розвитку засобів ...
 • СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Тенденції розвитку сучасного інформаційного простору свідчать про наявність різноспрямованих векторів його розвитку. На світовому та національних ринках з’являються нові послуги та технології їх надання, відбувається ...
 • ОЦІНКА СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

  Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сучасний етап розвитку банківської системи характеризується деякою стабілізацією й рівномірним розвитком після декількох пережитих системних кризів. Аналіз ефективності стану банку в сучасних умовах є основою управлінських ...
 • СУЧАСНИЙ ЕТАП ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Книш, І.В.; Книш, І.В.; Knysh, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Капітал за весь час своєї еволюції набував різних форм та характеристик, що обумовило виникнення багатьох типологій, посеред яких вагоме значення має фінансовий капітал. Останнім часом він трансформувався і на сучасному ...
 • ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Григор'єв, М.С.; Григорьев, М.С.; Hryhoriev, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. Інформаційні технології, ступінь їх розвитку та поширення визначають сьогодні рівень економічного розвитку будь якої країни. Від створення потужної інформаційної інфраструктури та єдиного інформаційного ...
 • СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Белоусова, Г.Ю.; Белоусова, Г.Ю.; Belousova, G.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В Україні сьогодні склалася така економічна ситуація, яка характеризується розвитком ринкових відносин в багатьох сферах економіки. У народногосподарському комплексі України галузь зв’язку відіграє важливу роль, створюючи ...
 • КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ'ЯЗКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Ткач, К.; Ткач, К.; Tkach, K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Функціонування корпоративного сектору української економіки передбачає безперервний рух грошових потоків. Щоб ефективно управляти ресурсами в сучасних умовах треба вміти приймати не тільки оперативні управлінські рішення, ...

Просмотреть больше