Recent Submissions

 • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.; Павлюченко, О.; Pavlyuchenko, О. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Human resource management (HRM) has evolved from its roots in simple record-keeping into a complex mix of legally mandated and strategically driven programs, traditions, and practices. Modern HRM practices involve four ...
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Танащук, К.О.; Танащук, Е.А.; Tanashchuk, K.O.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Значительные изменения во всем мире, которые произошли за последние пятнадцать лет существенно повлияли на почтовую связь в целом, в том числе и на национальных операторов, привели к изменению их организационной структуры ...
 • ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

  Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Синько, Н.Є.; Potapova-Synko, N.Ye. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  В странах-лидерах мировой экономики сложился новый тип общественного производства, в котором решающую роль играют наука, информация, наукоемкие технологии, интеллектуальные производственные системы, т.е. нематериальные ...
 • WHAT IS BLENDED LEARNING? 

  Кудряшова, В.О.; Кудряшова, В.А.; Kudryashova, V.O.; Чугунова, Н.В.; Чугунова, Н.В.; Chugunova, N.V. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  The paper discusses a blended learning concept for a university teacher training course for prospective teachers of English.
 • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика ...
 • УСКОРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ IT СЕКТОРА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ – ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (НКРСИ, 2012)
  Главной задачей проводимых в Украине экономических реформ является создание конкурентоспособной экономики, устойчивой к внешним вызовам и повышение благосостояния её граждан. Сегодня ключевым инновационным фактором увеличения ...
 • РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі на практиці господарювання підприємств дотепер не знайшли належного відбиття деякі важливі ...
 • ВНУТРІФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Полянська, А.В.; Полянская, А.В.; Polianska, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Планування діяльності стало в даний час економічною основою вільних ринкових відносин окремих людей і цілих трудових колективів, малих і великих підприємств, різних фірм і організацій, всіх господарських суб'єктів і ...
 • ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІВ КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Основними рисами нового інформаційного суспільства є його інформатизація, пошук нових інтелектуальних технологій, прискорення темпів розвитку техніки, перетворення інформації в найважливіший глобальний ресурс людства. В ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сухорученко, Т.С.; Сухорученко, Т.С.; Sukhoruchenko, T.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сьогодні одним із найбільш важливих стратегічних завдань України, як зазначено у рамках ініціативи «Європа 2020» є забезпечення якості вищої освіти з метою підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному та європейському ...
 • ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕГМЕНТУ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Соціокультурні трансформації знаходять своє відображення у віртуальному просторі глобальної комп'ютерної мережі, надаючи зворотний вплив за допомогою екстраполяції явищ, властивих віртуальному простору, у простір соціальний. ...
 • НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Обґрунтована необхідність дослідження наслідків розвитку цифрової економіки та суспільства в Україна. Виокремлено деякі найбільш суттєві позитивні та негативні наслідки розвинення цифрових сервісів.
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Хазрат, М.С.; Хазрат, М.С.; Khazrat, M.S.; Пасько, В.С.; Пасько, В.С.; Pasko, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі розглянуто стратегічні напрями щодо розвитку контролінгу в в умовах становлення цифрової економіки. Визначено роль та значення контролінгу як інформаційної складової проведення цифровізіції сучасних підприємств.
 • СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

  Драган, К.Ю.; Драган, К.Ю.; Dragan, K.Yu.; Небога, Т.В.; Небога, Т.В.; Neboha, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової економіки.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ 

  Борщ, А.І.; Борщ, А.И.; Borshch, A.I.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто роль випробувань, сертифікації та стандартизації нових процесів і послуг у сфері зв’язку та телекомунікацій як важливих інноваційного розвитку підприємства.
 • ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассмотрены пути повышения конкурентоспособности операторов мобильной связи Украины.
 • СИНЕРГЕТИЧНІ РІВНІ КОНВЕЦІОНАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНИХ АРХЕТИПІВ» 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розкриваються конвенціональні засади взаємовідносин в сучасному суспільстві та виявляються семіотичні виміри, що надають можливості створення теоретичної моделі – проекту цих відносин на основі поєднання феноменологічного ...
 • СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою ...
 • РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Обґрунтовано доцільність застосування мультимодальних систем для розвитку міжнародних транспортних коридорів. Визначено переваги зсовування цих систем у поєднанні із механізмами державно-приватного партнерства.
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

  Задорожна, Л.М.; Задорожная, Л.М.; Zadorozhna, L.M.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В доповіді розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності діяльності підприємства. Представлено результати аналізу та оцінювання показників ефективності діяльності підприємств (ПрАТ «Київстар» та ...

View more