Recent Submissions

 • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Осеньчук, Н.І.; Осеньчук, Н.И.; Osenchuk, N.I. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Досліджено основні тенденції та перспективні розвитку безготівкових платежів в Україні. Проаналізовано методи стимулювання безготівкових розрахунків в інших країнах та в Україні. Розкрито переваги та недоліки мобільного ...
 • ОСНОВИ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doisan, N.V. (Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет", 2014)
  У статті запропонований підхід до визначення антикризової стабільності розвитку підприємства зв'язку, розроблена шкала інтервалів антикризової стабільності, наведене змістовне наповнення кожного інтервалу стабільності на ...
 • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Поліщук, І.І.; Полищук, И.И.; Polishchuk, I.I.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  Мета статті полягає в адаптації до використання методичного інструментарію управління якістю для розвитку маркетингових досліджень щодо виявлення задоволеності вимог стейкхолдерів результатами діяльності організації, ...
 • СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2017)
  В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) ...
 • УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Процес еволюції людини – антропогенез – це, передусім, еволюція її свідомості як унікального механізму пристосування до умов реального зовнішнього світу і засобів впливу на оточуюче середовище. Формуючий вплив свідомості ...
 • КОНЦЕПТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОСТІР КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність дослідження. У контексті соціально-філософської парадигми сучасне суспільство характеризується як інформаційне суспільство, що є теоретичною концепцією, в сутності якої інформація і знання продукуються в єдиному ...
 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шевчук, А.С.; Шевчук, А.С.; Shevchuk, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  На сучасному етапі розвиток економіки залежить не тільки від ресурсних можливостей, а також від інноваційної діяльності. В останні роки банківська сфера насичена тенденціями ускладнення традиційних видів діяльності, ...
 • ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Варенкова, В.А.; Варенкова, В.А.; Varenkova, V.A.; Бурлака, В.С.; Бурлака, В.С.; Burlaka, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сегодня, в сложных условиях современной политической и экономической ситуации в стране, государство не может обеспечить достаточный уровень материального благосостояния граждан. Уверенность в завтрашнем дне может предоставить ...
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ОРЕНДИ 

  Процей, А.С.; Процей, А.С.; Protsei, A.S.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В останні десятиріччя серед українських промислових підприємств стрімко зростає популярність лізингу виробничих верстатів, обладнання тощо. Лізинг є одною з найцікавіших форм інвестування, що здатна значно пожвавити процес ...
 • ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Ободовський, Ю.В.; Ободовский, Ю.В.; Obodovskyi, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У діяльності будь-якого підприємства рано чи пізно виникає ситуація, яка може бути описана як неорганізованість, тобто коли виникають проблеми в узгодженості діяльності підрозділів, виконанні управлінських рішень, досягненні ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК КЛЮЧОВОГО ФАКТОРУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Якимович, О.О.; Якимович, О.О.; Yakymovych, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Успішність розвитку постіндустріальної цифрової економіки, в основі якої лежить розвиток високих технологій, насамперед інформаційно-комунікаційних, визначається зростанням ролі людини у відтворювальних процесах та її ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

  Галіус, Л.С.; Галиус, Л.С.; Halius, L.S.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Створення сучасного цифрового простору та відповідної інфраструктури - це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними. Цифрова ...
 • ПРИБУТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО РОЗМІР 

  Варецький, О.А.; Варецкий, О.А.; Varetskyi, О.А.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За сучасних умов, незважаючи на суттєві перетворення та трансформації економічних відносин, прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат діяльності не втрачає свого значення. Розмір прибутку характеризує можливості ...
 • КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Зернов, В.Є.; Зернов, В.Э.; Zernov, V.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Сутність кластерного підходу в економічній політиці різних країн сформульована досить чітко: територіальні кластери як динамічні і внутрішньо конкурентоспроможні об’єднання близько розташованих підприємств, що ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Останніми роками все більш зрозумілим стає те, що хмарні обчислення займають значну частку ринку та отримуючи широке визнання розгортають сферу свого впливу. Підприємства переходять від тестування таких систем до ...
 • ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Аббасов, Е.; Аббасов, Э.; Abbasov, E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Якість, перш за все, є одним із факторів, конкурентоспроможність продукції (послуг) за її корисністю та відповідністю призначенню та являє собою здатність продукту або послуги виконувати свої функції. Узагальнюючи ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 

  Куштал, І.Ф.; Куштал, И.Ф.; Kushtal, I.F.; науковий керівник – к.ф.н. ст. викл. Бондаренко, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сьогодні сфера телекомунікацій представляє один з найбільш розвинених секторів економіки. Темпи розвитку нових послуг зв’язку постійно зростають. Це докорінно змінює середовище, в якому працює ПАТ «Укртелеком». Тому ...
 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАННОГО МИСЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ ISO 9001:2015 

  Кіоса, А.О.; Киоса, А.О.; Kiosa, A.O.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Посилення нестабільності в світовій економічній і фінансовій системах все частіше ставить питання ефективності управління ризиками в різних сферах нашого життя. Як комерційні організації різних сфер національної економіки, ...
 • ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Дресвянніков, П.В.; Дресвянников, П.В.; Dresviannikov, P.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність теми. Телекомунікаційна сфера України сьогодні є однією із провідних галузей економіки, що формує основу входження країни у глобальний інформаційний простір та забезпечує розповсюдження сучасних ІКТ. Проте ...
 • ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Грушовенко, Т.І.; Грушовенко, Т.И.; Grushovenko, T.I.; Отамірзаєва, Є.І.; Отамирзаева, Е.И.; Otarmizaieva, Ye.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції на фінансовому і грошово-кредитному ринках банки вимушені застосовувати нові фінансові та маркетингові інструменти для забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування ...

View more