Recent Submissions

 • СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗВ'ЯЗКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Попельнюк, О.А.; Попельнюк, О.А.; Popelniuk, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  На сьогоднішній день розвиток нової української економіки гальмують наслідки, що спричинила світова економічна криза. Багато вітчизняних підприємств і компаній, які здійснюють свою діяльність на вітчизняному ринку вже ...
 • ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Ясенова, О.А.; Ясенова, О.А.; Yasenova, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  За сучасних умов господарювання, коли досягнення науки, техніки, інформаційних технологій знаходиться на дуже високому рівні і є доступними для багатьох, вирішальну роль в успіху підприємства і перевазі його над конкурентами ...
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Конобеєва, С.Ю.; Конобеева, С.Ю.; Konobeieva, S.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Виртуальные предприятия являются одной из новых организационных форм предприятий. На развитие новых форм организации и управления предприятием в большей степени повлияли такие тенденции развития современных рынков, как ...
 • ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Олійник, Ю.В.; Олейник, Ю.В.; Oliinyk, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Зростаючий динамізм і мінливість ділового середовища створюють для організацій необхідність постійних комунікацій з партнерами, споживачами, співробітниками. Зростання рівня освіти, кваліфікації, інформованості працівників ...
 • ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

  Стрельчук, Є.М.; Стрельчук, Е.М.; Strelchuk, Ye.M.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Ринкові відносини загострюють проблему конкурентоспроможності промислової продукції та споживчих послуг, найбільш вагомою складовою якої, як показують дослідження, є її якість. Серед основних факторів слід назвати наступні: ...
 • ІНТЕРНЕТ-РИНОК УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.A.; Лєскова, А.П.; Лескова, А.П.; Lieskova, A.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В дослідженні відзначається, що загальне сповільнення економіки веде до зменшення витрат на Інтернет в США, Західній Європі та Японії. Проте основи для конкурентоздатності Інтернет-індустрії залишаються сталими. Це ...
 • УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ: ГОТОВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ДО ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ ЗМІН 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Вітизей, Г.В.; Витизей, Г.В.; Vityzei, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням ...
 • ОСНОВНІ ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A.; Вінницька, К.В.; Винницкая, К.В.; Vinnytska, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Вибір стратегії організації є найважливішим аспектом для довгострокового та успішного функціонування компанії. Однак орієнтири на розвиток та зростання зазвичай в реальному житті корегуються на стратегії, що базуються на ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Піскарев, В.П.; Пискарев, В.П.; Piskarev, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Цель исследования состоит в определении основных направлений в использовании средств и возможностей Интернета в качестве маркетингового инструмента предприятиями различных отраслей.
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Валянов, І.І.; Валянов, И.И.; Valianov, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Галузь мобільного зв'язку в Україні порівняно молода. Проте, її розвиток багато в чому вже повторює загальносвітові тенденції. Останніми роками домінує технологія послуг мережі GSM, що сприятливо позначається на включенні ...
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ ПРОВІДНОГО СТІЛЬНИКОВОГО ОПЕРАТОРА УКРАЇНИ 

  Васютинська, Ю.О.; Васютинская, Ю.О.; Vasiutynska, Yu.O.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  На сьогоднішній день не існує загальновизнаного поняття конкурентоспроможності. В економічній літературі поняття конкурентоспроможності має різні інтерпретації, по-різному аналізується, зокрема залежно від того, до якого ...
 • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Скора, І.О.; Скора, И.О.; Skora, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні стратегічне управління підприємством набуває все більшого значення. Розробка ефективних стратегій є найважливішим етапом стратегічного планування в довгостроковій ...
 • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, С.О.; Пепелко, С.О.; Pepelko, S.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку у світі значною мірою формуються на засадах конкуренції, боротьби за споживача, створення умов для безперервного економічного зростання поштового оператора. В практиці ...
 • СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Маркітан, Н.В.; Маркитан, Н.В.; Markitan, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сейчас в Украине происходит переход к новому типу экономического развития, требующий совершенствования всей системы управления персоналом. Управление персоналом как особая сфера профессиональной деятельности представляет ...
 • РОЗРОБКА ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПОШТОВОМУ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Логіна, Т.В.; Логина, Т.В.; Lohina, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Головна задача, покладена на пошту державою, – надання послуг поштового зв'язку населенню, органам державної влади і місцевого самоврядування. Сучасний поштовий зв'язок – складний механізм, що функціонує в системі ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Іванюк, І.В.; Иванюк, И.В.; Ivaniuk, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розвиток поштового зв'язку України як складової національної інформаційної інфраструктури є найважливішим та забезпечує задоволення суспільних потреб у послугах поштового зв'язку та запорукою сталого розвитку економіки в ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дзямко, А.Ю.; Дзямко, А.Ю.; Dziamko, А.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Одним із провідних аспектів управління діяльністю тієї або іншої господарської системи є вибір і реалізація стратегія розвитку. Оскільки базові альтернативи розвитку господарських систем будуються на завданнях фінансового ...
 • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Барбара, К.Б.; Барбара, К.Б.; Barbara, K.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасний економічний стан в Україні характеризується розвитком ринкових відносин у різних сферах економіки, в тому числі й у поштовому зв'язку. В галузі існують соціальні, економічні, організаційні та інші проблеми, які ...
 • ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ И МИРЕ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  По состоянию на конец января 2010 года совокупная абонентская база операторов мобильной связи в Украине по сравнению с декабрем 2009 года увеличилась на 47 тыс. пользователей или на 0,08%, и составила около 55,37 млн. ...
 • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.; Павлюченко, О.; Pavlyuchenko, О. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  Human resource management (HRM) has evolved from its roots in simple record-keeping into a complex mix of legally mandated and strategically driven programs, traditions, and practices. Modern HRM practices involve four ...

View more