Now showing items 1-20 of 64

  • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

   Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
  • ПОСТРОЕНИЕ НА ПРОЕКТНОЙ ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

   Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бузиновський, Б.П.; Бузиновский, Б.П.; Buzynovskyi, B.P.; Вороная, Н.Ю.; Ворона, Н.Ю.; Vorona, N.Yu. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 2003)
   Центральной проблемой для любой социально-экономической системы является проблема достижения устойчивого экономического роста и на его основе обеспечение устойчивого роста благосостояния её граждан. Следует отметить, что ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
   Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ'ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Воробиенко, П.П.; Гранатуров, В.М.; Воробієнко, П.П.; Granaturov, V.M.; Vorobiyenko, P.P. (УНДІРТ, 2006)
   Розглянуто шляхи підвищення ефективності системи планування діяльності операторів мобільного зв'язку шляхом побудови прогнозної моделі надходження коштів від споживачів послуг мобільного зв'язку. Рассмотрены пути повышения ...
  • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

   Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
   Рассмотрены основные проблемы экономической эффективности проектно-ориентированного развития операторов связи. Предложен обобщенный критерий оценки проектного развития, существенно расширяющий аналитические возможности для ...
  • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Стецюк, О.П.; Стецюк, О.П.; Stetsiuk, O.P. (Одеський державний економічний університет, 2008)
   В умовах економічного зростання, збільшення доходів населення, підвищення його платоспроможного попиту діяльність банків стає дедалі більшою мірою соціально орієнтованою, спрямованою на надання послуг населенню, зокрема – ...
  • ПЛАНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Дніпропетровський національний університет, 2008)
   Исследованы факторы, которые влияют на рыночный потенциал операторов почтовой связи путём корреляционно-регрессионного анализа. Построены эконометрические модели планирования рыночного потенциала операторов почтовой связи ...
  • РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.М.; Осипов, В.М.; Osipov, V.M.; Шалімов, В.Д.; Шалимов, В.Д.; Shalimov, V.D. (Інститут економіки промисловості НАН України, 2009)
   Сучасні процеси структурних глобальних трансформацій змінюють умови розвитку України, потребують суттєвого переосмислення концептуальних підходів до вирішення проблем економічного розвитку країни. Метою дослідження є пошук ...
  • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

   Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
  • ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАБОТ 

   Афтанюк, О.В.; Афтанюк, О.В.; Aftaniuk, O.V.; Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Изложен метод оценки проектов по нескольким критериям в условиях неопределенности работ. Метод позволяет осуществлять сравнительный анализ различных вариантов проектных решений.
  • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

   Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Унтилов, А.М.; Унтилов, А.М.; Untylov, А.М. (Nauka і studia, 2010)
   В современных условиях динамично развивающихся экономических, социальных, общественно-политических, технологических процессов коммерческое предприятие должно обеспечивать себе стабильное положение и авторитет на рынке, ...
  • ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Піменов, А.О.; Пименов, А.О.; Pimenov, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглянуті особливості та переваги інфляційного таргетування як одного з методів регулювання рівня інфляції та досягнення її сталого стану.
  • ОЦЕНКА NPV ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ 

   Бабур, І.П.; Бабур, И.П.; Babur, I.P.; Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Рассматривается оценка среднего значения чистой текущей стоимости (NPV) с неопределенными денежными потоками.
  • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГОВИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Мураткова, О.В.; Мураткова, О.В.; Muratkova, O.V. (Education and Science, 2012)
   У нинішній час банківська сфера є невід’ємною частиною економіки. Розвиток та модернізація банківського сектору економіки, розширення асортименту банківських послуг, удосконалення фінансового законодавства, збільшення ...
  • УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Пляцек, О.І.; Пляцек, О.И.; Pliatsek, О.І. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
   Лизинговая деятельность – сложное социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей эконоики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и ...
  • ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 

   Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Granaturov, V.M.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013)
   Визначено існуючі проблеми, щодо системи визначень поняття «потенціал» у економічній сфері, сформульовано вихідні науково-методичні передумови їх вирішення, наведено, отримане, з використанням цих передумов, визначення ...
  • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Корся, А.А.; Корся, А.А.; Korsia, А.А. (Nauka і studia, 2013)
   Всесвітня телекомунікаційна інфраструктура є визначальним фактором розвитку інформаційної економіки, як на національному, так і міжнародному рівні, оскільки за допомогою сфери зв’язку здійснюється переважна більшість ...