Recent Submissions

 • КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ'ЯЗКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Ткач, К.; Ткач, К.; Tkach, K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Функціонування корпоративного сектору української економіки передбачає безперервний рух грошових потоків. Щоб ефективно управляти ресурсами в сучасних умовах треба вміти приймати не тільки оперативні управлінські рішення, ...
 • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Сова, І.Ю.; Сова, И.Ю.; Sova, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Сьогодні сектор комунікаційних та інформаційних технологій є однією з найважливіших галузей української економіки, оскільки саме від нього залежить подальший розвиток багатьох інших секторів народного господарства. Важко ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ PASHA BANK) 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Гурбанлі, Г.; Гурбанли, Г.; Hurbanli, H. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В настоящее время уровень развития информационных технологий, рассматриваемых в качестве материальной основы формирования нового типа социальных связей в глобальном масштабе, предопределяет тенденцию мирового развития в ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Конюхова, О.М.; Конюхова, А.Н.; Koniukhova, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Історично склалося так, що банківська сфера є найбільш чутливою до розвитку сучасних інформаційних технологій. Однією з причин є необхідність обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від регіонального до ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Данілицька, Н.; Данилицкая, Н.; Danilytska, N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Останнім часом в умовах бурхливого розвитку комунікаційних систем, одним із ключових елементів стає глобальна мережа Інтернет. Розвиток Інтернет-технологій та застосування мережевих інновацій у маркетинговій діяльності ...
 • ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Городова, О.; Городова, О.; Horodova, О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В последнее время новейшие технологические достижения привели к формированию принципиально новых отраслей экономики, коренным образом изменив экономический и социальный уклад общества. В первую очередь это касается современной ...
 • РОЗВИТОК МОБІЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Зінов'єва, К.П.; Зиновьева, К.П.; Zinovieva, K.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Інтернет уже давно став рекламним середовищем, за допомогою якої компанії просувають свою продукцію на ринок. У цей час майже кожний вид діяльності відображений у мережі, створена велика кількість рекламних площадок, ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Яценко, С.В.; Яценко, С.В.; Yatsenko, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загострення актуальності проблематики регіональної конкурентоспроможності з позиції здатності захищати свої конкурентні переваги призвело до того, що інвестиційна привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі ...
 • РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Ільчишина, В.В.; Ильчишина, В.В.; Ilchyshyna, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо. Розвиток підприємництва відіграє незамінну роль у ...
 • ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Мацишин, О.С.; Мацишин, О.С.; Matsyshyn, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие "безопасность" весьма широко и многообразно и покрывает самые разные сферы деятельности, начиная с экономической безопасности и заканчивая вопросами физической защиты персонала и охраны зданий и сооружений. Среди ...
 • ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Козлова, А.М.; Козлова, А.М.; Kozlova, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В настоящее время, в системе маркетинга все более весомую роль играет комплекс маркетинговых коммуникаций. Об этом свидетельствует ряд факторов: активное развитие существующих и появление новых элементов комплекса маркетинговых ...
 • СУЩНОСТЬ КОНВЕРГЕНЦИИ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Івоненко, О.В.; Ивоненко, О.В.; Ivonenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Эволюция телекоммуникационных, компьютерных и информационных технологий, формирование новых принципов регулирования и возникновение новых экономических условий, определяемых процессами глобализации, ведут к глубоким ...
 • РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Терзі, І.; Терзи, И.; Terzi, I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В качестве основной характеристики современного этапа развития общества на мировом уровне можно определить его информационную направленность. Развитие информационного общества предполагает как изменение материальной основы ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, М.А.; Архипова, Ю.О.; Архипова, Ю.О.; Arkhypova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Современный уровень развития экономических связей обладает существенными особенностями, связанными, в первую очередь, с началом формирования информационной эпохи, трансформирующей цели общественного движения в направлении ...
 • ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

  Голубенко, О.О.; Голубенко, О.О.; Holubenko, О.О.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Споживчий кредит останнім часом особливо поширюється, адже найчастіше більшість населення України не мають змоги купувати товари тривалого користування за кошти, що отримують зі своїх поточних доходів. Значущість досліджень ...
 • ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАБОТ 

  Афтанюк, О.В.; Афтанюк, О.В.; Aftaniuk, O.V.; Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Изложен метод оценки проектов по нескольким критериям в условиях неопределенности работ. Метод позволяет осуществлять сравнительный анализ различных вариантов проектных решений.
 • СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ОЦІНКОЮ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

  Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018)
  Запропоновано формальний метод опису структури робіт по реалізації програми розвитку підприємства. Надано метод оцінки характеристик структури робіт в ймовірнісній і нечіткій постановці. Він дозволяє проводити більш ефективне ...
 • АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 

  Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V.; Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій.
 • ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Піменов, А.О.; Пименов, А.О.; Pimenov, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуті особливості та переваги інфляційного таргетування як одного з методів регулювання рівня інфляції та досягнення її сталого стану.
 • ОЦЕНКА NPV ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ 

  Бабур, І.П.; Бабур, И.П.; Babur, I.P.; Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Рассматривается оценка среднего значения чистой текущей стоимости (NPV) с неопределенными денежными потоками.

View more