Recent Submissions

 • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ СВЯЗИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014)
  Современный рынок услуг связи, информатизации и инфокоммуникационных услуг развивается как глобальный рынок, не имеющий географических границ. Экономическая деятельность предприятия на этом рынке также должна иметь глобальный ...
 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Тарасова, Т.Е.; Тарасова, Т.Э.; Tarasova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Культура організації проявляється у всіх видах діяльності. Вона базується на основоположних цінностях, поділюваних членами компанії. Ці цінності залежать від того, чиї інтереси лежать в основі діяльності колективу: фірми ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Сопка, Я.С.; Сопка, Я.С.; Sopka, Ya.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В наш час на ефективність діяльності підприємства зв’язку впливають багато факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. Тобто щоб мати стійке фінансове становище та здійснювати ефективний менеджмент, потрібно підприємству ...
 • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Міллєр, Т.Е.; Миллер, Т.Э.; Millier, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби змушує підприємства шукати нові можливості і резерви для збуту своєї продукції та послуг, ...
 • УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Казаковцева, Д.Д.; Казаковцева, Д.Д.; Kazakovtseva, D.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, ...
 • ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Гринько, А.О.; Гринько, А.О.; Hrynko, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Однією з найважливіших проблем на даному етапі розвитку економіки України є проблема ефективності управління персоналом. Сучасна система управління персоналом засвідчує, що люди є найважливішим економічним ресурсом ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Жечева, Н.Ф.; Жечева, Н.Ф.; Zhecheva, N.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Поняття мотивації тісно пов'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення та нестабільність української економіки, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМ-СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Папач, М.О.; Папач, М.О.; Papach, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. Сьогодні, наша країна, затримавшись на 15 років з впровадженням ЗG, готується до запуску зв'язку наступного покоління. Але на швидкий революційний прорив у вітчизняній телеком-сфсрі сподіватися не ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Савченко, Я.О.; Савченко, Я.О.; Savchenko, Ya.O.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Актуальність теми. В умовах глобалізації і загострення боротьби за лідируючі позиції на ринках, як між підприємствами, так і між країнами, головним фактором підвищення конкурентоспроможності, ефективності діяльності і ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Рябова, Т.В.; Рябова, Т.В.; Riabova, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Телекомунікаційний ринок с одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, шо в цілому орієнтоване ...
 • СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Тенденції розвитку сучасного інформаційного простору свідчать про наявність різноспрямованих векторів його розвитку. На світовому та національних ринках з’являються нові послуги та технології їх надання, відбувається ...
 • ОЦІНКА СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

  Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сучасний етап розвитку банківської системи характеризується деякою стабілізацією й рівномірним розвитком після декількох пережитих системних кризів. Аналіз ефективності стану банку в сучасних умовах є основою управлінських ...
 • СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Белоусова, Г.Ю.; Белоусова, Г.Ю.; Belousova, G.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В Україні сьогодні склалася така економічна ситуація, яка характеризується розвитком ринкових відносин в багатьох сферах економіки. У народногосподарському комплексі України галузь зв’язку відіграє важливу роль, створюючи ...
 • УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Мельниченко, В.О.; Мельниченко, В.О.; Melnychenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Вступ. Функціонування підприємства - це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і ...
 • ЗВ’ЯЗОК КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ З ЗАГАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Аксентьєва, Т.В.; Аксентьева, Т.В.; Aksentieva, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Вступ. Процес глобалізації економіки обумовлює інтенсивний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між країнами світу і вимагає належного рівня розвитку національних транспортних систем, які є елементами інфраструктури ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V.; Дарікова, М.В.; Дарикова, М.В.; Darikova, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Вступ. В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, ...
 • СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

  Кравчикович, Х.К.; Кравчикович, Х.К.; Kravchykovych, Kh.K.; Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Вступ. Виникнення і розвиток корпоративного управління відображає закономірності еволюції світової економіки. Нова форма управління стала відповіддю на нові вимоги до форм і принципів організації бізнесу та підприємництва. ...
 • МЕТОДЫ И МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, Е.А.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Харківський національний університет радіоелектроніки, 1997)
  Реформы в экономике Украины и в отрасли связи, размежевания почтовой отрасли и электросвязи, появления акционерных обществ и совместных предприятий значительно усложнило процесс разработки тарифов и цен на услуги связи, ...
 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, M.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими ...
 • ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України", 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву ...

View more