Now showing items 1-20 of 34

  • АДАПТАЦІЯ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Андрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Крім удосконалення характеристик і конструкцій магістральних волоконно-оптичних кабелів не менш гостро постає задача створення методів передавання інформації в DWDM системах, які б забезпечували кращі енергетичні та ...
  • АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

   Байрамов, М.; Байрамов, М.; Bairamov, М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В работе проведен анализ архитектуры систем хранения данных, исследованы основные подходы к облачной технологии, анализ транспортировки данных в распределенных системах и выявлены особенности формирования архитектуры ...
  • АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Адрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Основною концепцією розвитку інформаційних мереж нового покоління (NGN) є концепція побудови обладнання повністю оптичних транспортних мереж OTN (Optical Transport Network), яка дозволяє успішно поєднати надійність та ...
  • АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ НА ОБЛАДНАННІ CISCO SYSTEMS 

   Долгов, М.Ю.; Долгов, М.Ю.; Dolhov, M.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   В даній роботі будуть обговорені причини, що призводять до необхідності захисту сучасних мереж, описання базових понять криптографії та різні методи підтримки безпеки, які широко застосовуються в сучасній промисловості. В ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

   Бакадіса, М.Р.; Бакадиса, М.Р.; Bakadisa, M.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі проведено аналіз методів, що забезпечують якість надання послуг у мультисервісних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології, що заснована на новому методі комутації, яка поєднує в собі ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

   Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв'язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.
  • АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП 

   Худенко, Р.І.; Худенко, Р.И.; Khudenko, R.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної, так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
  • АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Вечоринський, О.М.; Вечеринский, О.М.; Vechorynskyi, О.М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено розрахунок шум-фактору підсилювача, який визначається як відношення «сигнал/шум» на вході підсилювача до відношення «сигнал/шум» на його виході.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

   Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Робота присвячена дослідженню відношення сигнал / шум оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль при реальних параметрах передачі.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

   Константинова, М.П.; Константинова, М.П.; Konstantynova, M.P.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   У даній роботі розглядаються шляхи побудови мереж доступу. Виконано аналіз шляхів побудови мереж доступу. Показано, що за відсутності попиту на високошвидкісні канали, економічніше відразу орієнтуватись на технології FTTB та FTTH.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

   Мамедгулієв, Е.Н.; Мамедгулиев, Э.Н.; Mamedhuliiev, E.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Продовж останніх років ведуться інтенсивні дослідження та створюється досконаліше устаткування: хвильові мультиплексори WDM, широкосмугові оптичні підсилювачі EDFA, оптичні комутатори. Серед фірм, які найактивніше ведуть ...
  • ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЗАСТОСУВАННЯМ OFDM 

   Албур, С.В.; Албур, С.В.; Albur, S.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі виконано аналіз застосування OFDM для підвищення спектральної ефективності ВОСП. Показано, що максимально досяжна спектральна ефективність обмежена аддитивним шумом оптичних підсилювачів та нелінійними ефектами волокон.
  • ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ 

   Косолапов, Е.О.; Косолапов, Е.О.; Kosolapov, Е.О.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі розглядається побудова цифрової когерентної оптичної системи передачі 200 Гбіт/с з цифровим сигнальним процесором (DSP), який забезпечує основні функції для цієї технології для розвитку оптичних телекомунікаційних мереж.
  • ЗАСТОСУВАННЯ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ КОДІВ, ЩО ВИПРАВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ 

   Івасенко, Д.С.; Ивасенко, Д.С.; Ivasenko, D.S.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі виконано аналіз методів кодування для виправлення помилок в оптичних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології.
  • ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ БАЗИ ПРАВИЛ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ 

   Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P.; Врублєвський, А.Р,; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядається процес зменшення розміру бази правил нечіткої системи керування навантаженням. Для налагодження бази знань застосовано генетичний алгоритм.
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МНОГОВОЛНОВОЙ СЕТИ 

   Аскеров, И.Э.; Аскеров, І.Е.; Askerov, I.E.; Лесовой, И.П.; Лісовий, І.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В работе исследовано влияние нелинейных эффектов на параметры функционирования оптической транспортной сети.
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МНОГОВОЛНОВОЙ СЕТИ 

   Мамедов, І.Е.; Мамедов, И.Э.; Mamedov, I.E.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В работе рассмотрен один из основных ограничивающих факторов скорости передачи и длины регенерационного участка, который, на сегодняшний день, сравнительно мало изучен - это поляризационная модовая дисперсия.
  • МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 

   Ярошенко, О.М.; Ярошенко, О.М.; Yaroshenko, O.M.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі виконано аналіз побудови волоконно-оптичної системи передачі з оптичним часовим розподілом сигналів.
  • МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 

   Будаш, А.Н.; Будаш, A.N.; Budash, A.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі виконано аналіз методів комутації в оптичних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології.
  • МОДЕРНIЗАЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖI ОБЛАСТI IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОХВИЛЕВОЇ ВОСП 

   Черненко, А.Б.; Черненко, А.Б.; Chernenko, A.B.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядається можливість модернізації транспортної мережі, її технічна можливість та доцільність. Проводимо вибір технології для передачі даних, а також розраховуємо основні параметри волоконно-оптичних ліній зв’язку.