Последние добавления

 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ "РОЗУМНИЙ БУДИНОК" 

  Яроцький, Д.А.; Яроцкий, Д.А.; Yarotskyi, D.A.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ДУІТЗ, 2022)
  У роботі розглядається актуальність захисту інформації системи "Розумний будинок", описуються проблематика та існуючі методи захисту інформації автоматизованої системи. Формалізується задачі для впровадження методів захисту ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ 

  Ялошевська, А.О.; Ялошевская, А.О.; Yaloshevska, А.О.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ДУІТЗ, 2022)
  Робота полягає у модернізації інформаційної мережі з апаратно-орієнтованої на програмно-орієнтовану. У роботі розглянуто питання визначення сутності хмарних технологій. Порівняння існуючих хмарних технологій та вибір ...
 • МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОТРІБНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Мельник, І.К.; Мельник, И.К.; Melnyk, I.K. (ДУІТЗ, 2022)
  В роботі проведено аналіз способів визначення характеристик мережевого трафіку, які необхідні для розрахунку пропускної здатності лінії зв’язку, запропоновано підхід до визначення таких характеристик як інтенсивність запитів ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ "TAOS" 

  Теляков, В.С.; Теляков, В.С.; Telyakov, V.S.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ДУІТЗ, 2022)
  Розглядається актуальність організації комбінованих мереж в умовах пандемії та воєнного стану. Описується об'єкт дослідження, під яким виступає приватна компанія з розшуку людей. Розглядаються загальновідомі варіанти ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ БУДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КОМПАНІЇ “PHARMSCRIPT” 

  Вербанов, В.О.; Вербанов, В.О.; Verbanov, V.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S.; Боднар, Л.В.; Боднар, Л.В.; Bodnar, L.V. (ДУІТЗ, 2022)
  Робота полягає в виборі варіантів для розробки проекту проектування інформаційної мережі офісу компанії «Pharmscript». Розглядаються переваги використання хмарних сервісів, виконується порівняння сучасних технологій Ethernet ...
 • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДЕТЕКТОРІВ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ 

  Баркар, О.В.; Баркар, А.В.; Barkar, O.V.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Vikulin, I.M. (ДУІТЗ, 2022)
  Робота полягає у підвищенні ефективності фотодетектора з частотним виходом зібраного на одноперехідному транзисторі в схемі релаксаційного генератора для його використання в цифрових сенсорних мережах. Підтверджено ...
 • БАГАТОШАРОВІ ВИПРОМІНЮЮЧІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ ДЛЯ ВОСП 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ДУІТЗ, 2022)
  Досліджувались електричні та електролюмінісцентні характеристики світлодіодів на основі багатошарових GaAlAs-гетероструктур, що використовуються у ВОСП, їх деградаційна та радіаційна стійкість. The electrical and ...
 • ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ НА ОСНОВІ GaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ДУІТЗ, 2022)
  Досліджувались електронні та електролюмінісцентні характеристики світлодіодів на основі GaAsP, виявлялись фактори, що впливають на їх ефективність та стабільність, досліджувались глибокі рівні у p-n-переходах. The electronic ...
 • ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

  Царьов, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, L.K.; Митюк, А.В.; Митюк, А.В.; Mytiuk, A.V. (ДУІТЗ, 2021)
  Розглянуто ключові аспекти реалізації проектів у сфері впровадження систем контролю і управління доступом в навчальні заклади. Проведена декомпозиція і формалізація процесу проектування СКУД і продемонстровано, що основною ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Харченко, Л.О.; Харченко, Л.О.; Kharchenko, L.O. (ДУІТЗ, 2021)
  В роботі виконано дослідження основних параметрів WDM лінійних трактів волоконно - оптичних систем передачі (ВОСП) з оптичними підсилювачами (ОП). Результати роботи дозволяють розрахувати максимально допустиму кількість ...
 • ОЦІНКА ЗАТРИМКИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРОТОКОЛУ SIP В ІР МЕРЕЖІ 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Каюков, С.Л.; Каюков, С.Л.; Kaiukov, S.L.; Слюсаренко, Є.О.; Слюсаренко, Е.О.; Slusarenko, Ye.O. (ДУІТЗ, 2021)
  Сформовані критерії та виконано оцінку показників якості сервісу мережі, зокрема затримки SIP пакетів та часу встановлення SIP з'єднання. Обґрунтовано вибір сценарію ініціалізації SIP сесії. Проведено аналіз засобів зв’язку ...
 • ОЦІНКА ДОВЖИНИ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ СЕКЦІЇ ВОСП З КАМ МОДУЛЯЦІЄЮ 

  Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Конюхов, П.О.; Конюхов, П.О.; Konyuhov, P.O.; Телятник, Д.П.; Телятник, Д.П.; Telyatnik, D.P. (ДУІТЗ, 2021)
  У роботі досліджені характеристики якості каналу когерентної ВОСП OTH OTU3 з модуляцією КАМ-16. Розроблено імітаційну модель MatLab відповідної системи передачі і отримана залежність ймовірності помилки біта від протяжності ...
 • АНАЛІЗ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ВОСП 

  Паламарчук, О.М.; Паламарчук, О.М.; Palamarchuk, О.М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ДУІТЗ, 2021)
  В роботі розглянуто один з основних обмежуючих факторів швидкості передачі та довжини регенераційної ділянки волоконно-оптичної системи передачі, який, на сьогоднішній день, порівняно мало вивчений - це поляризаційна модова ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКА В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Ніколаєв, О.І.; Николаев, А.И.; Nikolaiev, O.I. (ДУІТЗ, 2021)
  Розглядається система масового обслуговування вигляду WB/M/1/K, яка описується розподілом Вейбула. Розроблено імітаційну модель за допомогою пакету Simulink в середовищі Matlab. Отримано відновлення самоподібного трафіку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ «УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ» 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Мельник, О.О.; Мельник, О.О.; Melnyk, О.О. (ДУІТЗ, 2021)
  Застосування ортогональних гармонічних сигналів (ОГС) узагальненого класу (УК) дозволяє зменшити інтерференційні завади порівняно з традиційними ОГС. В статті проведено порівняльний аналіз швидкості передавання, досяжної ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VR У РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

  Лєбедев, Б.О.; Лебедев, Б.О.; Lebedev, B.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S.; Боднар, Л.В.; Боднар, Л.В.; Bodnar, L.V. (ДУІТЗ, 2021)
  Робота полягає у підвищенні ефективності надання знать та умінь за допомогою технологій віртуальної реальності (Virtual reality, VR) у режимі дистанційного навчання. Розглядаються переваги VR, виконується порівняння сучасних ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniіchuk, V.I.; Барський, В.В.; Барский, В.В.; Barsky, V.V. (ДУІТЗ, 2021)
  Виконано дослідження максимальної кількості абонентських терміналів у збалансованій пасивній оптичній мережі (PON) з топологією "зірка", "дерево", "шина". A study of the maximum number of subscriber terminals in a balanced ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ КАНАЛІВ 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Глібко, В.В.; Глибко, В.В.; Hlibko, V.V. (ДУІТЗ, 2021)
  Досліджені три типи лінійних трактів WDM для одного з можливих варіантів частотного плану ITU, а також були запропоновані варіанти та шляхи максимального збільшення довжини ділянки регенерації. Three types of linear WDM ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ВІД ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОГРАМ КЛАСУ RANSOMWARE 

  Глотенко, Д.О.; Глотенко, Д.О.; Hlotenko, D.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S.; Боднар, Л.В.; Боднар, Л.В.; Bodnar, L.V. (ДУІТЗ, 2021)
  Розглядається проблематика загрози атак інформаційних систем з застосуванням шкідливого ПЗ класу "ransomware". Описується концепція атаки з подальшою вимогою викупу, причини і виток інформації в слідстві подібних атак. ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ШД xDSL 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Васильков, А.О.; Васильков, А.О.; Vasylkov, А.О. (ДУІТЗ, 2021)
  Пропонується оцінка ефективності систем передачі (СП) ADSL2 + яка використовує ортогональні гармонічні сигнали (ОГС) узагальненого класу при використанні багатопарного кабелю ТПП. У доповіді обговорюються питання підвищення ...

Просмотреть больше