Recent Submissions

 • ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ПОШКОДЖЕНЬ В ПРОВІДНИКОВИХ ЛІНІЯХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Розглядається питання контролю стану в провідникових лініях різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів контролю ...
 • СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВОСП WDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балеєв, І.С.; Балеев, И.С.; Balieiev, I.S.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yureva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Рассматриваются методы построения неравномерных канальных планов ВОСП СРК, которые обеспечивают приблизительно равную теоретически достижимую скорость передачи в каждом канале. Доклад подводит итоги разработки методов ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkiy, I.V.; Лелецький, Є.К.; Лелецкий, Е.К.; Leletskyi, Ye.K.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Наведено результати впливу температури навколишнього середовища на фіктивну механічну напругу (σфх) діелектричного оптичного кабелю багатомодульної конструкції із силовими елементами із склопластику та арамідних ниток. На ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІТ-ГАЛУЗІ У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сформовано та проаналізовано рейтинг мов програмування на українському ринку ІТ-праці. Обґрунтовано доцільність вибору мов програмування у навчальному процесі у вишах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛЗ 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V.; Лавринець, О.І.; Лавринець, О.И.; Lavrynets, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сучасні волоконно-оптичні системи передачі володіють великими можливостями і широкосмугового, стабільністю і надійністю, високим ступенем достовірності передачі інформації. Щоб відповідати цим якостям, всі їхні елементи ...
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної сумісності сучасних технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у якості середовища передачі сигналів симетричні багатопарні кабелі. ...
 • ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ КОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРА 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В целях апробации на доклад выносятся результаты исследований автора в направлении обоснования возможности формирования оптических сигналов заданной формы фемтосекундными импульсами лазера.
 • ПОЛЯ РИЗАЦІЙНА МОДОВА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ В АНІЗОТРОПНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Дикий, Д.С.; Дикий, Д.С.; Dykyi, D.S.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано дослідження поляризаційної модової дисперсії сигналу в анізотропному оптичному волокні з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла. Встановлено залежність поляризаційної модової дисперсії від кроку обертання ...
 • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока и температурах на интенсивность излучения и характеристики диодов. ...
 • ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ-КВАНТОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено исследование деградации светодиодов на основе GaAlAs при многократном их облучении γ – квантами С0 60. Изучены изменения электрических и электролюминесцентных характеристик оптических излучателей при длительном ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ BLUETOOTH 

  Віннікова, Ю.О.; Винникова, Ю.О.; Vinnikova, Yu.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі представлений розрахунок та аналіз ефективності алгоритмів взаємодії пристроїв в мережі Bluetooth. Побудовано параметричну модель мережі Bluetooth у формі розфарбованої сітки Петрі в моделюючій системі CPN Tools ...
 • PRINCIPLES AND METHODS QUANTUM THEORY OF MEASUREMENTS OF MEASURING CONVERGENCE PARAMETERS OF RADIO SIGNALS 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The report is devoted to the description of the methodology and principles of a new direction in the theory and practice of measurements - the quantum theory of measuring the transformation of physical quantities, which ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ 

  Яворський, М.В.; Яворський, М.В.; Yavorskyi, M.V.; науковий керівник – к.т.н., доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається можливість поліпшення захисту інформації в корпоративній мережі, виявлення небезпечних вразливостей на всіх етапах користування, доцільне застосування захисних засобів як зі сторони програмного забезпечення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-NB/IoT 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нежиков, Г.І.; Нежиков, Г.И.; Nezhykov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Дашян, А.В.; Дашян, А.В.; Dashian, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Михайлюк, К.А.; Михайлюк, К.А.; Mykhailiuk, К.А.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Костянчук, В.Ю.; Костянчук, В.Ю.; Kostianchuk, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого ...
 • ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ НА КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАСАННЯ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М.; Крилов, І.А.; Крилов, И.А.; Krylov, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Визначено форму залежності величини втрат потужності оптичного сигналу в оптичному волокні від кроку його спірального укладання в осерді оптичного кабелю. Наведено рекомендації для виробників оптичних кабелів по використанню ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОСТУПУ В МЕРЕЖІ LTE-ADVANCED 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нагорська, В.А.; Нагорская, В.А.; Nahorska, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а саме, значення середнього часу затримки пакетів. Отримані результати середнього ...
 • ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП ТА ТППеп3 З КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів кабелів ТППеп, ТППеп3 і «вита пара», які необхідні для створення математичних моделей розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу ...

View more