Recent Submissions

 • ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балєєв, І.С.; Балеев, И.С.; Baleyev, I.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Исследуются возможности повышения пропускной способности волоконно-оптических системы передачи за счет использования неравномерной сетки частот. При этом ширина полосы каждого канала выбирается так, чтобы скорость передачи ...
 • МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПАКЕТНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ IoT 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  При створенні пакетних мереж нового покоління виникає проблема розрахунку пропускної здатності мереж широкосмугового мультисервісного доступу. На практиці для цього використовують математичне моделювання, або, без належного ...
 • ГЛУБОКИЕ УРОВНИ В P-N-СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ GaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodyanyuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено исследование глубоких уровней в p-n-структурах на основе твердого раствора GaAsP. Показано, что существенный разброс эффективности исследованных светодиодов обусловлен различием состава GaAsP в активной области. ...
 • ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ПОШКОДЖЕНЬ В ПРОВІДНИКОВИХ ЛІНІЯХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Розглядається питання контролю стану в провідникових лініях різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів контролю ...
 • СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВОСП WDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балеєв, І.С.; Балеев, И.С.; Balieiev, I.S.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yureva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Рассматриваются методы построения неравномерных канальных планов ВОСП СРК, которые обеспечивают приблизительно равную теоретически достижимую скорость передачи в каждом канале. Доклад подводит итоги разработки методов ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkiy, I.V.; Лелецький, Є.К.; Лелецкий, Е.К.; Leletskyi, Ye.K.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Наведено результати впливу температури навколишнього середовища на фіктивну механічну напругу (σфх) діелектричного оптичного кабелю багатомодульної конструкції із силовими елементами із склопластику та арамідних ниток. На ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІТ-ГАЛУЗІ У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сформовано та проаналізовано рейтинг мов програмування на українському ринку ІТ-праці. Обґрунтовано доцільність вибору мов програмування у навчальному процесі у вишах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛЗ 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V.; Лавринець, О.І.; Лавринець, О.И.; Lavrynets, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сучасні волоконно-оптичні системи передачі володіють великими можливостями і широкосмугового, стабільністю і надійністю, високим ступенем достовірності передачі інформації. Щоб відповідати цим якостям, всі їхні елементи ...
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної сумісності сучасних технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у якості середовища передачі сигналів симетричні багатопарні кабелі. ...
 • ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ КОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРА 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В целях апробации на доклад выносятся результаты исследований автора в направлении обоснования возможности формирования оптических сигналов заданной формы фемтосекундными импульсами лазера.
 • ПОЛЯ РИЗАЦІЙНА МОДОВА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ В АНІЗОТРОПНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Дикий, Д.С.; Дикий, Д.С.; Dykyi, D.S.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано дослідження поляризаційної модової дисперсії сигналу в анізотропному оптичному волокні з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла. Встановлено залежність поляризаційної модової дисперсії від кроку обертання ...
 • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока и температурах на интенсивность излучения и характеристики диодов. ...
 • ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ-КВАНТОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено исследование деградации светодиодов на основе GaAlAs при многократном их облучении γ – квантами С0 60. Изучены изменения электрических и электролюминесцентных характеристик оптических излучателей при длительном ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ BLUETOOTH 

  Віннікова, Ю.О.; Винникова, Ю.О.; Vinnikova, Yu.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі представлений розрахунок та аналіз ефективності алгоритмів взаємодії пристроїв в мережі Bluetooth. Побудовано параметричну модель мережі Bluetooth у формі розфарбованої сітки Петрі в моделюючій системі CPN Tools ...
 • PRINCIPLES AND METHODS QUANTUM THEORY OF MEASUREMENTS OF MEASURING CONVERGENCE PARAMETERS OF RADIO SIGNALS 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The report is devoted to the description of the methodology and principles of a new direction in the theory and practice of measurements - the quantum theory of measuring the transformation of physical quantities, which ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ 

  Яворський, М.В.; Яворський, М.В.; Yavorskyi, M.V.; науковий керівник – к.т.н., доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається можливість поліпшення захисту інформації в корпоративній мережі, виявлення небезпечних вразливостей на всіх етапах користування, доцільне застосування захисних засобів як зі сторони програмного забезпечення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-NB/IoT 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нежиков, Г.І.; Нежиков, Г.И.; Nezhykov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Дашян, А.В.; Дашян, А.В.; Dashian, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Михайлюк, К.А.; Михайлюк, К.А.; Mykhailiuk, К.А.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Костянчук, В.Ю.; Костянчук, В.Ю.; Kostianchuk, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого ...

View more