Recent Submissions

 • ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Maкоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganiuk, A.O.; Северин, М.В.; Северин, М.В.; Severyn, M.V. (Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», 2019)
  Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСПЕРСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ АНІЗОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М.; Юхименко, О.; Юхименко, О.; Yukhymenko, О.; науковий консультант – ст. викл. Стащук, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розроблено метод компенсації хроматичної дисперсії одномодового ступеневого оптичного волокна шляхом використання штучно створеної різниці фазових швидкостей поширення основних звичайної та незвичайної хвиль в анізотропному ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MSAN ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ М. КИЇВ 

  Щербак, Р.О.; Щербак, Р.О.; Shcherbak, R.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проаналізовано характеристики мультисервісних платформ доступу MSAN, описано їх переваги, доведено ефективність використання для успішної модернізації мережі.
 • ВИЗНАЧЕННЯ СТРІЛИ ПРОВИСАННЯ САМОУТРИМНИХ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ 

  Швець, Є.В.; Швец, Е.В.; Shvets, Ye.V.; науковий керівник – д.т.н. проф. Бондаренко, О.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Як відомо інсталяцію підвісних діелектричних самоутриманних оптичних кабелів (ДСОК) проводять на основі величини стріли провисання за різних довжин прольоту між опорами повітряної волоконно-оптичної лінії передачі (ПВОЛП), ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА В ТРУБЦІ ОПТИЧНОГО МОДУЛЯ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Чербаджі, А.В.; Чербаджи, А.В.; Cherbadzhi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглянуто зміну довжини оптичного волокна відносно трубки оптичного модуля (ТОМ) при дії температури. Показано, що при температурі вище 20 ⁰С вибрана модульна конструкція оптичного кабелю спричиняє появу сил ...
 • ПИТОМИЙ ОПІР ЗЕМЛІ З НЕОДНОРІДНОЮ СТРУКТУРОЮ 

  Ченков, В.І.; Ченков, В.И.; Chenkov, V.I.; науковий керівник – д.т.н. проф. Бондаренко, О.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Досліджується та здійснюється розрахунок заземлювачів в ґрунті з неоднорідною структурою.
 • ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ З АРАМІДНИМИ НИТКАМИ 

  Фокша, Л.О.; Фокша, Л.О.; Foksha, L.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Степанов, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі проведене дослідження механічної напруги в волоконно-оптичному кабелі з периферійним силовим елементом у виді повиву арамідних ниток «Тварон» під дією повздовжніх навантажень. А також здійснено визначення температурної ...
 • КОЕФІЦІЄНТ ЗАХИСНОЇ ДІЇ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ ТИПУ ОКЛБ 

  Ташкевич, Т.І.; Ташкевич, Т.И.; Tashkevych, T.I.; науковий керівник – д.т.н. проф. Бондаренко, О.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Оцінка ступеня електромагнітних впливів на оптичні кабелі (ОК) з металевими елементами вимагає визначення коефіцієнту захисної дії (КЗД) їх металевих покривів. Екрануюча дія металевої оболонки кабелю від магнітного впливу ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

  Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; науковий керівник – д.т.н. проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв’язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.
 • МАТЕРІАЛИ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ МОДУЛЬНОЮ ТРУБКОЮ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Романов, Д.Е.; Романов, Д.Э.; Romanov, D.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядаються матеріали різних світових фірм та основні характеристики периферійних силових елементів оптичних кабелів з центральною модульною трубкою.
 • ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЗАВАДИ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ G.FAST ПРИ РОБОТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТЕЛЕФОННИМИ КАБЕЛЯМИ МАРКИ ТПП 

  Пухов, А.О.; Пухов, А.О.; Pukhov, A.O.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією G.fast при роботі вітчизняними телефонними кабелями марки ТПП. У роботі проведено дослідження залежності інтерференційних завад від ...
 • АНАЛІЗ АКУСТО-ОПТИЧНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 

  Подкидиш, Д.П.; Подкидиш, Д.П.; Podkydysh, D.P.; науковий керівник – д.т.н. проф. Троцишин, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено дослідження акусто-оптичної модуляції показника заломлення осердя спірально вигнутого одномодового оптичного волокна.
 • МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СП ADSL2+ ПРИ РОБОТІ ПО ТЕЛЕФОННОМУ КАБЕЛЮ 

  Обертюх, А.В.; Обертюх, А.В.; Obertiukh, A.V.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню і оптимізації параметрів СП ADSL2+ широкосмугового xDSL доступу, при використанні ортогональних гармонічних сигналів (ОГС) з традиційною формою обвідної посилки лінійного сигналу. Оптимізація ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ДИСПЕРСІЮ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

  Младінов, О.П.; Младинов, О.П.; Mladinov, O.P.; науковий керівник – к.т.н. доц. Одегов, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сформульована задача дослідження впливу хроматичної дисперсії в одномодовому оптичному волокні на часові та частотні характеристики сигналів в залежності від хімічного складу волокна. Показано, що такий вплив є суттєвим ...
 • СПОТВОРЕННЯ СИГНАЛУ В КОГЕРЕНТНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ 

  Марущак, Д.І.; Марущак, Д.И.; Marushchak, D.I.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглянута проблема збільшення швидкості передавання по оптичним каналам ВОСП. Розроблені відповідні імітаційні моделі волоконно-оптичних систем та отримано показники якості оптичних каналів в залежності від ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ 

  Мельничук, А.В.; Мельничук, А.В.; Melnychuk, A.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто принципи організації роботи рекламної агенції для надання широкого спектру послуг. Сформульовано основні вимоги до локальної мережі організації та її апаратного забезпечення. Виконано аналіз кількох варіантів ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ ФРАГМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Маринова, А.В.; Маринова, А.В.; Marynova, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено визначення закону розподілу часу напрацювання на відмову між пошкодженнями підземних оптичних кабелів (ОК) волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) на фрагменті транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку (ТТМЗ) ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ VDSL2 

  Мазурчак, В.М.; Мазурчак, В.М.; Mazurchak, V.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена моделюванню інтерференційних завад у системах передачі за технологією VDSL2 при роботі вітчизняними абонентськими лініями. У роботі представлено результати дослідження розподілу інтерференційних завад по ...
 • МУЛЬТИСЕРВІСНА КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА БАНКІВСЬКОГО ТИПУ 

  Левченко, Я.Г.; Левченко, Я.Г.; Levchenko, Ya.G.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Побудова мультисервісних мереж, які сьогодні є основою ІТ-інфраструктури, практично будь-якої організації корпоративного типу, що має територіально розподілену структуру. Дано визначення мультисервісної мережі, сформульовані ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ Li-Fi 

  Кузьміна, А.О.; Кузьмина, А.О.; Kuzmina, A.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Корнійчук, В.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто особливості та принципи роботи технології Li-Fi (Light Fidelity), проаналізовані переваги і недоліки цієї технології, а також перспективи впровадження в широких масштабах. Наведено короткий порівняльний аналіз ...

View more