Collections in this community

Recent Submissions

 • МЕТОД СИНТЕЗУ ГІБРИДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ БАГАТОВИМІРНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, О.А. (Національний університет «Одеська політехніка», 2022)
  Стаття присвячена розробці методу синтезу багатовимірних гібридних систем автоматичного керування, які включають паралельне функціонування системи децентралізованих одновимірних регуляторів та багатовимірного регулятора виходу, ...
 • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

  Лантінов, С.Д.; Лантинов, С.Д.; Lantinov, S.D.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (ДУІТЗ, 2022)
  Проблема безпеки систем автоматизації технологічних процесів стоїть доволі гостро як в Україні, так й в світі. В доповіді проаналізований стан проблеми безпеки систем автоматизації й встановлено, що стан безпеки більшості ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ КРИХКОСТІ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ НАСТРОЙКИ ПІД-РЕГУЛЯТОРІВ 

  Компанець, В.О.; Компанець, В.О.; Kompanents, V.O.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (ДУІТЗ, 2022)
  ПІД-регулятор є регулятором вільної структури (припускає зміну параметрів) й його цифрова реалізація часто є недосконалою. Звичайно ПІД-регулятори, спеціально чи по причині неточної цифрової реалізації, працюють при ...
 • ОГЛЯД МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БАГАТОВИМІРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ 

  Жолтановська, О.Д.; Жолтановская, Е.Д.; Zholtanovska, O.D.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Стопакевич, А.О. (ДУІТЗ, 2022)
  Базовою задачею синтезу централізованих багатовимірних регуляторів є задача синтезу оптимального лінійно-квадратичного регулятора. Для ефективного застосування задачі синтезу такого регулятора для керування технологічними ...
 • A METHOD FOR DEVELOPING A DIGITAL TWIN WITH A WEB SERVICE ACCESS SOFTWARE INTERFACE BASED ON SIMULINK CODER GENERATED CODE 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences Scientific, 2022)
  Abstract. A common approach to the development of digital twins of dynami-cally functioning objects in the form of real-time software systems is the gene-ration of these twins according to existing computer models, which ...
 • СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ВАКУУМНОЮ РЕКТИФІКАЦІЙНОЮ КОЛОНОЮ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (Національний університет «Одеська політехніка», 2022)
  Розроблено новий метод синтезу багатовимірних систем автоматичного керування мінімальної складності з наближеним до інтегрально квадратичного критерієм оптимальності ISE, який доцільно застосовувати для синтезу систем ...
 • СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ГРАНУЛ В БАРАБАННОМ ГРАНУЛЯТОРЕ-СУШИЛКЕ 

  Рыбак, Н.Ю.; Рибак, Н.Ю.; Rybak, N.Yu.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigarіev, А.М.; Тигарева, Т.Г.; Тигарєва, Т.Г.; Tigarіevа, T.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Процесс гранулирования широко применяется в производстве самых разнообразных материалов, например, минеральных удобрений, пищевых продуктов и медицинских препаратов, продуктов микробиологического синтеза. Гранулирование ...
 • ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

  Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (Харківський національний університет радіоелектроніки, 1997)
  Свойства переключения приборов с отрицательным сопротивлением и, в частности, р-п-р-п-динистора представляют самостоятельный интерес. Такие структуры с неизбежностью формируются при изготовлении КМОП-интегральных схем, а ...
 • АНАЛІЗ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ ЦІЛЬОВОЇ СИСТЕМИ 

  Швейдер, В.С.; Швейдер, В.С.; Shveider, V.S.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Міжнародний центр науки і досліджень, 2022)
  В теорії керування виділяють два основних типи структур багатовимірних систем керування (САК): децентралізовану й централізовану. Класична задача синтезу багатовимірних САК децентралізованої структури передбачає застосування ...
 • ANALYSIS OF THE MAJOR APPROACHES TO THE DESIGN OF MULTIVARIABLE DECENTRALIZED CONTROL SYSTEMS FOR DISTILLATION COLUMNS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Barca Academy Publishing, 2022)
  Decentralized control structure is the most common for control systems of distillation columns. It has the following advantages: easy digital realization, free structure that allows to change controller tunings in any time, ...
 • THE EFFECT OF INITIAL CONDITIONS ON STATE OBSERVERS ESTIMATION QUALITY IN DIGITAL CONTROL SYSTEMS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (International Science Group, 2022)
  The most known problem that includes observer design task is LQG (Linear Quadratic Gaussian Control). In LQG control problem observer design task is dual to linear-quadratic controller (state controller) design task. Kalman ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (Berlitz Forlag, 2022)
  Класичним підходом моделювання для ректифікації є хибне, але працююче уявлення про процеси розділення, як процеси, що знаходяться в рівновазі. Такий підхід є особливо ефективним для статичних моделей, однак при переході ...
 • PROCEDURE OF A DISTILLATION COLUMN ANALYSIS FOR CONTROL SYSTEM DESIGN 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022)
  It’s well known that there is no “best” control system structure or controller tuning method for all distillation columns, working in known processes. Distillation column (DC) dynamics is determined by column design, feed ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (Міжнародний центр наукових досліджень, 2022)
  Для задач ректифікації важливий критерій оцінки суміші – це простота розчинення. За цим критерієм суміші розділяються на ідеальні та неідеальні суміші. Ідеальні суміші – це суміші, поведінка яких близька до закону Рауля. ...
 • DESIGN OF ROBUST DECENTRALIZED CONTROL SYSTEMS FOR DISTILLATION COLUMNS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, О.А. (Institutul de Energetică, 2022)
  This paper is devoted to the development of a decentralized control system design method with improved robustness, applicable to distillation columns control problem. The aim is attained by solving the following tasks: ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА БАЗІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Гузовський, В.В.; Гузовский, В.В.; Huzovskyi, V.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто проблеми, які заважають підвищити доступність та якість медичного обслуговування населення. Показано, що подолання цих проблем можливо шляхом використання сучасних інфокомунікаційних технологій.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Зайчук, Є.О.; Зайчук, Е.О.; Zaichuk, Ye.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається ефективність систем автоматизації бізнес-процесів комерційного підприємства на основі хмарних СRМ-систем, їх класифікація, особливості функціонування, гнучкість та можливість впровадження на комерційних ...
 • РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ AMQP 

  Горовий, О.Є.; Горовой, О.Е.; Horovyi, O.Ye.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається протокол AMQP, його практичне застосування, переваги та недоліки, доцільність застосування в тій, чи іншій ситуації та найпоширеніші реалізації.
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАБЕЛЕЙ 

  Марченко, А.С.; Марченко, А.С.; Marchenko, A.S.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Кабельная продукция используется по всему миру и является крайне востребованной. Производимые кабеля обязательно должны соответствовать государственным нормам, поэтому их производство должно работать максимально отлажено ...
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ОПИЛОК ПРИ СУШКЕ 

  Люстін, А.А.; Люстин, А.А.; Liustin, А.А.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В технологических процессах производства древесно-стружечных плит в качестве исходного сырья используются древесные отходы и низкокачественная древесина с добавкой синтетических смол. Получаемые листовые материалы используются ...

View more