Последние добавления

 • ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

  Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (Харківський національний університет радіоелектроніки, 1997)
  Свойства переключения приборов с отрицательным сопротивлением и, в частности, р-п-р-п-динистора представляют самостоятельный интерес. Такие структуры с неизбежностью формируются при изготовлении КМОП-интегральных схем, а ...
 • АНАЛІЗ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ ЦІЛЬОВОЇ СИСТЕМИ 

  Швейдер, В.С.; Швейдер, В.С.; Shveider, V.S.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Міжнародний центр науки і досліджень, 2022)
  В теорії керування виділяють два основних типи структур багатовимірних систем керування (САК): децентралізовану й централізовану. Класична задача синтезу багатовимірних САК децентралізованої структури передбачає застосування ...
 • ANALYSIS OF THE MAJOR APPROACHES TO THE DESIGN OF MULTIVARIABLE DECENTRALIZED CONTROL SYSTEMS FOR DISTILLATION COLUMNS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Barca Academy Publishing, 2022)
  Decentralized control structure is the most common for control systems of distillation columns. It has the following advantages: easy digital realization, free structure that allows to change controller tunings in any time, ...
 • THE EFFECT OF INITIAL CONDITIONS ON STATE OBSERVERS ESTIMATION QUALITY IN DIGITAL CONTROL SYSTEMS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (International Science Group, 2022)
  The most known problem that includes observer design task is LQG (Linear Quadratic Gaussian Control). In LQG control problem observer design task is dual to linear-quadratic controller (state controller) design task. Kalman ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (Berlitz Forlag, 2022)
  Класичним підходом моделювання для ректифікації є хибне, але працююче уявлення про процеси розділення, як процеси, що знаходяться в рівновазі. Такий підхід є особливо ефективним для статичних моделей, однак при переході ...
 • PROCEDURE OF A DISTILLATION COLUMN ANALYSIS FOR CONTROL SYSTEM DESIGN 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022)
  It’s well known that there is no “best” control system structure or controller tuning method for all distillation columns, working in known processes. Distillation column (DC) dynamics is determined by column design, feed ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВОЇ РІВНОВАГИ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (Міжнародний центр наукових досліджень, 2022)
  Для задач ректифікації важливий критерій оцінки суміші – це простота розчинення. За цим критерієм суміші розділяються на ідеальні та неідеальні суміші. Ідеальні суміші – це суміші, поведінка яких близька до закону Рауля. ...
 • DESIGN OF ROBUST DECENTRALIZED CONTROL SYSTEMS FOR DISTILLATION COLUMNS 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, О.А. (Institutul de Energetică, 2022)
  This paper is devoted to the development of a decentralized control system design method with improved robustness, applicable to distillation columns control problem. The aim is attained by solving the following tasks: ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА БАЗІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Гузовський, В.В.; Гузовский, В.В.; Huzovskyi, V.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто проблеми, які заважають підвищити доступність та якість медичного обслуговування населення. Показано, що подолання цих проблем можливо шляхом використання сучасних інфокомунікаційних технологій.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Зайчук, Є.О.; Зайчук, Е.О.; Zaichuk, Ye.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається ефективність систем автоматизації бізнес-процесів комерційного підприємства на основі хмарних СRМ-систем, їх класифікація, особливості функціонування, гнучкість та можливість впровадження на комерційних ...
 • РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ AMQP 

  Горовий, О.Є.; Горовой, О.Е.; Horovyi, O.Ye.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається протокол AMQP, його практичне застосування, переваги та недоліки, доцільність застосування в тій, чи іншій ситуації та найпоширеніші реалізації.
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАБЕЛЕЙ 

  Марченко, А.С.; Марченко, А.С.; Marchenko, A.S.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Кабельная продукция используется по всему миру и является крайне востребованной. Производимые кабеля обязательно должны соответствовать государственным нормам, поэтому их производство должно работать максимально отлажено ...
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ОПИЛОК ПРИ СУШКЕ 

  Люстін, А.А.; Люстин, А.А.; Liustin, А.А.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В технологических процессах производства древесно-стружечных плит в качестве исходного сырья используются древесные отходы и низкокачественная древесина с добавкой синтетических смол. Получаемые листовые материалы используются ...
 • МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ПЕЧАХ ОБЖИГА ФЕРРИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  Кащук, К.М.; Кащук, К.М.; Kashchuk, K.M.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Благодаря сочетанию высоких магнитных свойств и низкой электропроводности ферриты широко применяются в технике высоких частот (более 100 кГц). Ферриты используют в качестве магнитных материалов в радиотехнике, электронике, ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 

  Шиян, А.А.; Шиян, А.А.; Shyian, А.А.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядаються методи підвищення ефективності мережі Wi-Fi шляхом оптимізації розміщення та конфігурації точок доступу з застосуванням радіопланування та врахуванням ємності мережі.
 • ПОНЯТТЯ «КРОСБРАУЗНОСТІ САЙТУ» ПРИ РОЗРОБЦІ ВЕБ-САЙТУ 

  Михальчук, Б.Б.; Михальчук, Б.Б.; Mykhalchuk, B.B.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається поняття кросбраузності при розробці веб-сайтів. На даний момент при розробці веб-сайтів кросбраузність є одним з головних понять, тому що різноманітність браузерів дуже велика і тому веб-сайти повинні ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ 

  Гармаш, В.В.; Гармаш, В.В.; Garmash, V.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено розгляд способів створення web-сайтів для мобільних платформ. Здійснено аналіз наявних рішень, складена порівняльна характеристика по різним параметрам враховуючи їх переваги та недоліки між собою.
 • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОГО СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА 

  Карпович, І.М.; Карпович, И.М.; Karpovych, I.M.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Задачі підвищення економічності спалювання палива, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу й зниження капітальних витрат на їхню реалізацію прийнято називати енергоекологічною оптимізацією використання палива або ...
 • РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

  Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (ОДАБА, 2017)
  Развитие строительной индустрии требует создания новых строительных материалов, обладающих заданными прочностными характеристиками и минимальной массой. Характеристики материалов в значительной мере зависят от качества ...
 • УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

  Бочаров, Г.В.; Бочаров, Г.В.; Bocharov, G.V.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведен анализ существующих методов управления температурным режимом электрической печи при вжигании различных паст в подложку при производстве толстопленочных интегральных микросхем. Предложен комбинированный метод ...

Просмотреть больше