Show simple item record

dc.contributor.authorKorchinsky, V.V.
dc.contributor.authorKildishev, V.I.
dc.contributor.authorOsadchuk, K.O.
dc.contributor.authorКорчинський, В.В.
dc.contributor.authorКільдішев, В.Й.
dc.contributor.authorОсадчук, К.О.
dc.contributor.authorКорчинский, В.В.
dc.contributor.authorКильдишев, В.Й.
dc.contributor.authorОсадчук, Е.А.
dc.date.accessioned2018-08-07T08:29:17Z
dc.date.available2018-08-07T08:29:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0131-8675
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/1825
dc.descriptionKorchynskii V.V. The increase of transmission protection based on multiplexing of timer signal constructions / V.V. Korchynskii, V.I. Kildishev, R.O.Osadchuk // Наукові праці : періодичний науковий збірник. – ОНАЗ ім.О.С.Попова. - 2018. - № 1. – С. 93-97en_US
dc.description.abstractIn the article the method for increasing the security of confidential information transmission based on multiplexing of timer signal structures is addressed. The feasibility of this study is justified by the need to ensure the security of information transfer in the conditions of electronic conflict. The use of OFDM technology for this task increases the noise immunity of communication systems in complex signal propagation conditions. The examples are the IEEE 802.11a and HiperLAN / 2 radio channels, as well as communication systems in which a wired channel is implemented based on ADSL. No less important task is to protect the transmitted information from unauthorized access. The majority of methods of protecting information from unauthorized access are concentrated on the upper layers of the OSI model, which is in accordance with the recommendations of X.800. Progress in improving methods and means of electronic reconnaissance and unauthorized access increases the risk of compromising certain information security mechanisms. Therefore, comprehensive approach to protecting information from unauthorized access is justified, in which not only the upper but the lower layers of the OSI model should be involved. It is proposed to use information signals of complex information that are formed by multiplexing the pulses of timer signal constructions in order to increase the transmission security at the lower levels of the OSI model. The advantage of timer signal constructions is the possibility of increasing the information transfer rate in binary channels. Also, based on timer coding, noise immunity coding and various algorithms for enhancing the structural secrecy of signal construction are implemented. The correcting ability and structural construction of the timer signals depends on the parameters of their constructions. The multiplexing method based on OFDM is designed for position signals, therefore it cannot be applied to non-position timer signal constructions. A new method for multiplexing and demultiplexing timer signal constructions is proposed. Obviously, increasing the security of OFDM technology is no less important, so the relevance of this research is beyond doubt. The aim of the work is to increase the security of the transmission channel on the basis of multiplexing of non-position timer signals. Доцільність даного дослідження обґрунтована необхідністю забезпечення безпеки передавання інформації в умовах радіоелектронного конфлікту. Використання для цього завдання технології OFDM підвищує стійкість систем зв'язку у складних умовах поширення сигналу. Не менш важливим завданням є захист передаваної інформації від несанкціонованого доступу. Більшість методів захисту інформації від несанкціонованого доступу зосереджені на верхніх рівнях моделі OSI, що відповідає рекомендаціям Х.800. Прогрес в області удосконалювання методів і засобів радіотехнічної розвідки та несанкціонованого доступу збільшує ризик компрометації окремих механізмів інформаційної безпеки. Тому обґрунтованим є комплексний підхід щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу, за якого повинні бути задіяні не тільки верхні, але і нижні рівні моделі OSI. Пропонується для підвищення захищеності передавання на нижніх рівнях моделі OSI використовувати сигнали-переносники інформації зі складною структурою, які формуються шляхом мультиплексування імпульсів таймерних сигнальних конструкцій. У роботі запропоновано новий метод мультиплексування і демультиплексування непозиційних таймерних сигнальних конструкцій. Очевидно, що підвищення захищеності технології OFDM є не менш важливим завданням, тому актуальність даного дослідження не викликає сумнівів. Метою статті є підвищення захищеності каналу передавання на основі мультиплексування непозиційних таймерних сигналів. Целесообразность данного исследования обоснована необходимостью обеспечения безопасности передачи информации в условиях радиоэлектронного конфликта. Использование для этой задачи технологии OFDM повышает помехоустойчивость систем связи в сложных условиях распространения сигнала. Не менее важной задачей является защита передаваемой информации от несанкционированного доступа. Большинство методов защиты информации от несанкционированного доступа сосредоточены на верхних уровнях модели OSI, что соответствует рекомендациям Х.800. Прогресс в области совершенствования методов и средств радиотехнической разведки и несанкционированного доступа увеличивает риск компрометации отдельных механизмов информационной безопасности. Поэтому обоснованным является комплексный подход по защите информации от несанкционированного доступа, при котором должны быть задействованы не только верхние, но и нижние уровни модели OSI. Предлагается для повыше- ния защищённости передачи на нижних уровнях модели OSI использовать сигналы-переносчики информации со сложной структурой, которые формируются путем мультиплексирования импульсов таймерных сигнальных конструкций. В работе предложен новый метод мультиплексирования и демультиплексирования непозиционных таймерных сигнальных конструкций. Очевидно, что повы- шение защищённости технологии OFDM является не менее важной задачей, поэтому актуальность данного исследования не вызывает сомнений. Целью статьи является повышение защищённости канала передачи на основе мультиплексирования непозиционных таймерных сигналов.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectMultiplexingen_US
dc.subjectTimer signal constructionsen_US
dc.subjectSecrecyen_US
dc.subjectЗахищеністьen_US
dc.subjectМультиплексуванняen_US
dc.subjectТаймерні сигнальні конструкціїen_US
dc.subjectПрихованістьen_US
dc.subjectЗащищённостьen_US
dc.subjectМультиплексированиеen_US
dc.subjectТаймерные сигнальные конструкцииen_US
dc.subjectСкрытностьen_US
dc.titleTHE INCREASE OF TRANSMISSION PROTECTION BASED ON MULTIPLEXING OF TIMER SIGNAL CONSTRUCTIONSen_US
dc.title.alternativeПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ НА ОСНОВІ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙen_US
dc.title.alternativeПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статті
    Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record