Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Поліщук, І.І.; Полищук, И.И.; Polishchuk, I.I.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  Мета статті полягає в адаптації до використання методичного інструментарію управління якістю для розвитку маркетингових досліджень щодо виявлення задоволеності вимог стейкхолдерів результатами діяльності організації, ...
 • СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2017)
  В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК КЛЮЧОВОГО ФАКТОРУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Якимович, О.О.; Якимович, О.О.; Yakymovych, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Успішність розвитку постіндустріальної цифрової економіки, в основі якої лежить розвиток високих технологій, насамперед інформаційно-комунікаційних, визначається зростанням ролі людини у відтворювальних процесах та її ...
 • КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Зернов, В.Є.; Зернов, В.Э.; Zernov, V.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Сутність кластерного підходу в економічній політиці різних країн сформульована досить чітко: територіальні кластери як динамічні і внутрішньо конкурентоспроможні об’єднання близько розташованих підприємств, що ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Останніми роками все більш зрозумілим стає те, що хмарні обчислення займають значну частку ринку та отримуючи широке визнання розгортають сферу свого впливу. Підприємства переходять від тестування таких систем до ...
 • ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Аббасов, Е.; Аббасов, Э.; Abbasov, E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вступ. Якість, перш за все, є одним із факторів, конкурентоспроможність продукції (послуг) за її корисністю та відповідністю призначенню та являє собою здатність продукту або послуги виконувати свої функції. Узагальнюючи ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 

  Куштал, І.Ф.; Куштал, И.Ф.; Kushtal, I.F.; науковий керівник – к.ф.н. ст. викл. Бондаренко, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сьогодні сфера телекомунікацій представляє один з найбільш розвинених секторів економіки. Темпи розвитку нових послуг зв’язку постійно зростають. Це докорінно змінює середовище, в якому працює ПАТ «Укртелеком». Тому ...
 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАННОГО МИСЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ ISO 9001:2015 

  Кіоса, А.О.; Киоса, А.О.; Kiosa, A.O.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Посилення нестабільності в світовій економічній і фінансовій системах все частіше ставить питання ефективності управління ризиками в різних сферах нашого життя. Як комерційні організації різних сфер національної економіки, ...
 • ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Дресвянніков, П.В.; Дресвянников, П.В.; Dresviannikov, P.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність теми. Телекомунікаційна сфера України сьогодні є однією із провідних галузей економіки, що формує основу входження країни у глобальний інформаційний простір та забезпечує розповсюдження сучасних ІКТ. Проте ...
 • ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Грушовенко, Т.І.; Грушовенко, Т.И.; Grushovenko, T.I.; Отамірзаєва, Є.І.; Отамирзаева, Е.И.; Otarmizaieva, Ye.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції на фінансовому і грошово-кредитному ринках банки вимушені застосовувати нові фінансові та маркетингові інструменти для забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування ...
 • ЕКОНОМІКО-КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", 2020)
  У статті викладено результати дослідження авторів проблеми впровадження інструментів економічної кібернетики, зокрема економіко-кібернетичного підходу, в практику системи управління інформаційними процесами. Досліджено ...
 • ОПЕРАТОРИ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ В НОВИХ УМОВАХ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkacheva, G.V.; Гаджиєв, Е.; Гаджиев, Э.; Hadzhyiev, Е. (Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", 2020)
  У статті викладені результати дослідження стану динаміки розвитку ключових підприємств галузі зв'язку – операторів зв'язку в нових умовах розвитку. Відзначено, що нові умови діяльності підприємств зв'язку формують декілька ...
 • ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Подугольнікова, К.Д.; Подугольникова, К.Д.; Poduholnikova, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Існує багато аспектів для розгляду адаптаційних можливостей організму людини. Поняття "адаптація" містить у собі декілька значень, зокрема пристосування, приноровлювання до умов існування. ІІід впливом суспільного розвитку ...
 • СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A.; Качаловська, К.Я.; Качаловская, К.Я.; Kachalovska, K.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Несоответствие текущего состояния управляемого объекта поставленным стратегическим целям характеризует стратегические проблемы. Для определения стратегических проблем необходима правильная и достоверная оценка исходного ...
 • РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

  Петришина, Ю.Р.; Петришина, Ю.Р.; Petryshyna, Yu.R.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Маркетинг является одной из важных составляющих управления предприятием. Интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как все большее число организаций в сфере предпринимательства, в международной осознают, как ...
 • СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Грабазей, М.В.; Грабазей, М.В.; Hrabazei, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  В світлі цивілізаційних процесів набуття Україною ознак иостіндустріального, інформаційного суспільства особливо вагомим стала проблема забезпечення соціального захисту працівників підприємства, реалізація ідей соціальної ...
 • МАКРОЕКОНОМІЧНЕ (ДЕРЖАВНЕ) ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

  Голубенко, Т.І.; Голубенко, Т.И.; Holubenko, T.I.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Перехід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до найретельнішого вивчення досвіду управління фірмами та підприємствами економічно розвинених країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу ...
 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Олійник, Ю.В.; Олейник, Ю.В.; Oliinyk, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия выходят на первый план. На развитие предприятия оказывают влияние такие факторы, как нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация ...
 • НЕОБХІДНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A.; Голдун, С.П.; Голдун, С.П.; Holdun, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. Практичне розв'язання цих проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення ...
 • ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Ясенова, О.А.; Ясенова, О.А.; Yasenova, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  За сучасних умов господарювання, коли досягнення науки, техніки, інформаційних технологій знаходиться на дуже високому рівні і є доступними для багатьох, вирішальну роль в успіху підприємства і перевазі його над конкурентами ...

View more