Recent Submissions

 • НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В сучасному світі, який постійно розвивається та вдосконалює свою технологічну та інформаційну потужність, все більш актуальною стає потреба в модернізацій системи освіти з тим, щоб забезпечити задоволення потреб нового ...
 • СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У якості однієї з центральних проблем філософської рефлексії, спрямованої на осмислення особливостей сучасних соціокультурних процесів, є проблема бачення сучасного суспільства на основі експлікації таких характеристик ...
 • "СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Нові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються ...
 • ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СІМ'Ї ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2019)
  Стаття присвячена проблемі інклюзивної освіти, а саме навчанню і вихованню в умовах сімʼї та дошкільних закладів. Автором проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. ...
 • ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2021)
  Стаття присвячена проблемі дистанційної освіти, а саме навчанню і вихованню в умовах пандемії. Розглянуто питання коронавірусної епідемії, яка змусила екстрено перебудовувати всі сфери соціального життя людей усього світу. ...
 • ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, 2021)
  Статтю присвячено проблемі дистанційної освіти в умовах жорсткого карантину, а саме мотивації до навчання і виховання в умовах пандемії. Метою статті було дослідження змін у мотиваційній сфері студентів у зв’язку з переходом ...
 • УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Процес еволюції людини – антропогенез – це, передусім, еволюція її свідомості як унікального механізму пристосування до умов реального зовнішнього світу і засобів впливу на оточуюче середовище. Формуючий вплив свідомості ...
 • КОНЦЕПТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОСТІР КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність дослідження. У контексті соціально-філософської парадигми сучасне суспільство характеризується як інформаційне суспільство, що є теоретичною концепцією, в сутності якої інформація і знання продукуються в єдиному ...
 • ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІВ КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Основними рисами нового інформаційного суспільства є його інформатизація, пошук нових інтелектуальних технологій, прискорення темпів розвитку техніки, перетворення інформації в найважливіший глобальний ресурс людства. В ...
 • ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕГМЕНТУ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Соціокультурні трансформації знаходять своє відображення у віртуальному просторі глобальної комп'ютерної мережі, надаючи зворотний вплив за допомогою екстраполяції явищ, властивих віртуальному простору, у простір соціальний. ...
 • СИНЕРГЕТИЧНІ РІВНІ КОНВЕЦІОНАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНИХ АРХЕТИПІВ» 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розкриваються конвенціональні засади взаємовідносин в сучасному суспільстві та виявляються семіотичні виміри, що надають можливості створення теоретичної моделі – проекту цих відносин на основі поєднання феноменологічного ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ У СИСТЕМУ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В останні роки в зарубіжній та вітчизняній психології і педагогіці актуальною стає проблема надання своєчасної комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з обмеженими можливостями, тобто предметом пильної уваги усіх ...
 • ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, М.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проаналізовано сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та досліджено перспективи розвитку інклюзивного освітнього простору, як процесу реалізації спеціальних освітніх програм, послуг та інформаційно-освітньої ...
 • КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСЬ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПРОСТОРІ ПРАКТИКИ ТА ІДЕАЛУ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розкривається положення, що комунікація являє собою універсальну форму конвенціональної соціальності, яка змінюється в історичному контексті. Виявляється, що соціальні відносини будуються на символічному - «ідеальному ...
 • ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В статті проводиться соціально – філософський аналіз традиційних і сучасних теорій про конвенціональність в суспільстві. Виявляються та розкриваються особливості уявлень про соціальну конвенціональність в аспекті поняття ...
 • КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ: ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В даній статті зроблено спробу відтворити уяву про соціальний інститут як регламентуючу соціальну структуру життєдіяльності. На засадах діяльнісного підходу проаналізована образна сутність взаємовідносин в суспільстві. ...
 • «ДЕВІАЦІЯ» ЯК МОДУС ПЕРЕХОДУ ДО «НОВОГО» 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Всеукраїнська громадська огранізація "Українська академія наук", 2016)
  Мета статті – у сучасному теоретичному полі соціальної філософії розглянути девіацію як невід’ємну та атрибутивну ланку переходу до «нового» в соціокультурному вимірі людства. В статті порівнюються ключові концепції девіації ...
 • ДЕВИАЦИЯ И МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КАК НЕЛИНЕЙНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2014)
  В статье исследуется девиация и маргинализация как инварианты самоидентификации субъекта социального действия в нелинейном поликультурном современном социуме. В социосинергетическом аспекте дается определение девиантного ...
 • ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В современном стремительно развивающемся информационном обществе человеку, как личности становится все тяжелее себя идентифицировать, четко определить свои ценностные ориентации, определить четкие рамки своих моральных ...
 • ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Тезисы посвящены проблеме мотивации обучения в процессе применения информационных технологий обучения. Раскрыт принцип стимулирования и мотивации положительного отношения обучающихся к обучения, показана их роль в учебном ...

View more