Останні додані

 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шевчук, А.С.; Шевчук, А.С.; Shevchuk, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  На сучасному етапі розвиток економіки залежить не тільки від ресурсних можливостей, а також від інноваційної діяльності. В останні роки банківська сфера насичена тенденціями ускладнення традиційних видів діяльності, ...
 • ПРОБЛЕМА РИЗИКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Погорєлова, А.С.; Погорелова, А.С.; Pohorielova, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Ризик є явищем постійним та виникає у різних сферах життєдіяльності людства. Для кожного етапу розвитку суспільства характерні свої ризики. Оскільки ризик є характерним явищем ринкової економіки, з розвитком економічної ...
 • ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Однією із стратегічних задач України є необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки, вирішення якої без реального впровадження інновацій неможливе в принципі. І одним із напрямів реалізації цієї проблеми є ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Маслова, К.Г.; Маслова, К.Г.; Maslova, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Аналіз досвіту цілого ряду країн підтверджує той факт, що самий соціально-економічний розвиток іншої країни, її конкурентоспроможність все більше залежить від впровадження нових технологій, від переходу на інноваційну ...
 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Коноваленко, А.В.; Коноваленко, А.В.; Konovalenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У глобалізованому світі інвестиційно-інноваційна політика стала домінуючим фактором прогресу суспільства і підвищення конкурентоспроможності економіки, рівень якої визначається спроможністю вітчизняних науково-інноваційних ...
 • ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Ковальова, В.І.; Ковалёва, В.И.; Kovalova, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Однією чи не найактуальніших проблем сьогодення в умовах трансформаційних перетворень, посилення глобалізації та загострення конкурентної боротьби є проблема необхідності переходу на інноваційну модель розвитку. Як показує ...
 • ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МСБ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М.; Блажа, І.А.; Блажа, И.А.; Blazha, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Необхідність структурних перетворень в економіці України заради підняття її конкурентноспроможності потребує вирішення цілої низки проблем, серед яких підвищення інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, Н.П.; Пепелко, Н.П.; Pepelko, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку формуються на засадах конкуренції та боротьби за споживача. Впровадження інноваційної моделі розвитку на основі власного наукового потенціалу є тим шляхом, що здатний ...
 • РОЗВИТОК НОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Волощук, В.С.; Волощук, В.С.; Voloshchuk, V.S.; Вакар, М.В.; Вакар, М.В.; Vakar, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Транспорту належить особлива роль в розвитку і становленні логістики в Україні. Сьогодні підприємство транспорту функціонує в умовах ринкової економіки: сформувався ринок транспортних послуг, посилилась конкуренція між ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Піскарев, В.П.; Пискарев, В.П.; Piskarev, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Цель исследования состоит в определении основных направлений в использовании средств и возможностей Интернета в качестве маркетингового инструмента предприятиями различных отраслей.
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Валянов, І.І.; Валянов, И.И.; Valianov, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Галузь мобільного зв'язку в Україні порівняно молода. Проте, її розвиток багато в чому вже повторює загальносвітові тенденції. Останніми роками домінує технологія послуг мережі GSM, що сприятливо позначається на включенні ...
 • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, С.О.; Пепелко, С.О.; Pepelko, S.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку у світі значною мірою формуються на засадах конкуренції, боротьби за споживача, створення умов для безперервного економічного зростання поштового оператора. В практиці ...
 • СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Маркітан, Н.В.; Маркитан, Н.В.; Markitan, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сейчас в Украине происходит переход к новому типу экономического развития, требующий совершенствования всей системы управления персоналом. Управление персоналом как особая сфера профессиональной деятельности представляет ...
 • РОЗРОБКА ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПОШТОВОМУ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Логіна, Т.В.; Логина, Т.В.; Lohina, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Головна задача, покладена на пошту державою, – надання послуг поштового зв'язку населенню, органам державної влади і місцевого самоврядування. Сучасний поштовий зв'язок – складний механізм, що функціонує в системі ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Іванюк, І.В.; Иванюк, И.В.; Ivaniuk, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розвиток поштового зв'язку України як складової національної інформаційної інфраструктури є найважливішим та забезпечує задоволення суспільних потреб у послугах поштового зв'язку та запорукою сталого розвитку економіки в ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дзямко, А.Ю.; Дзямко, А.Ю.; Dziamko, А.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Одним із провідних аспектів управління діяльністю тієї або іншої господарської системи є вибір і реалізація стратегія розвитку. Оскільки базові альтернативи розвитку господарських систем будуються на завданнях фінансового ...
 • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Барбара, К.Б.; Барбара, К.Б.; Barbara, K.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасний економічний стан в Україні характеризується розвитком ринкових відносин у різних сферах економіки, в тому числі й у поштовому зв'язку. В галузі існують соціальні, економічні, організаційні та інші проблеми, які ...
 • РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі на практиці господарювання підприємств дотепер не знайшли належного відбиття деякі важливі ...
 • СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

  Драган, К.Ю.; Драган, К.Ю.; Dragan, K.Yu.; Небога, Т.В.; Небога, Т.В.; Neboha, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової економіки.
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА: ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОГРЕССА 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Совершенствование хозяйственного механизма выражается в оптимизации всех его составных элементов. В результате достигается рост производительности труда, экономия затрат, повышение темпов роста экономики и, в конечном ...

View more