Recent Submissions

 • РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі на практиці господарювання підприємств дотепер не знайшли належного відбиття деякі важливі ...
 • СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

  Драган, К.Ю.; Драган, К.Ю.; Dragan, K.Yu.; Небога, Т.В.; Небога, Т.В.; Neboha, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової економіки.
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА: ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОГРЕССА 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Совершенствование хозяйственного механизма выражается в оптимизации всех его составных элементов. В результате достигается рост производительности труда, экономия затрат, повышение темпов роста экономики и, в конечном ...
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОШТИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Случевська, А.С.; Случевская, А.С.; Sluchevska, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поряд з енергетичними запасами і продовольчими резервами, поштова служба завжди вважалася найважливішою частиною державної безпеки. І держава всіляко стежила за тим, щоб кореспонденція проходила тільки через руки підконтрольної ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ ТА ЇЇ ПРИРОДИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Лаврів, В.; Лаврив, В.; Lavriv, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Дослідження, аналіз, пояснення та прогнозування динаміки економічної реальності, яка невпинно розвивається та поповнюється розмаїттям подій і явищ, що безпосередньо впливаються на життя як цілих суспільств та груп людей, ...
 • ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ І СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Тросман, К.Я.; Тросман, К.Я.; Trosman, K.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Серед найважливіших проблем сьогодення центральне місце займає насущна потреба наукового обґрунтування суті і напрямку трансформаційних перетворень, ролі і місця держави в соціально-економічному розвитку.
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Балан, В.І.; Балан, В.И.; Balan, V.I.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Зростання інтересу до транскордонних операцій злиття та поглинання як форми інтернаціоналізації діяльності останнім часом стало передумовою для придбання більшої актуальності дослідженнями злиття та поглинання (М&А). В ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Кривцова, Ю.І.; Кривцова, Ю.І.; Kryvtsova, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Прихід на український телекомунікаційний ринок зовнішніх і внутрішніх інвесторів дав поштовх подальшому розвитку конкуренції в цьому сегменті реальної економіки. У цих умовах одним з найбільш розвинених та перспективних ...
 • ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

  Камбур, Н.М.; Камбур, Н.М.; Kambur, N.M.; Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сучасне економічне зростання та конкурентоспроможність економіки пов'язані з науково-технічним прогресом, інтелектуалізацією та інноваційністю виробництва. Не випадково проблемі підвищення конкурентоспроможності економіки ...
 • МОДЕЛЬ ПРОТОТИПУ ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТУ "ACADEMY-SCHOOLS CONNECT" ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Статірова, К.В.; Статирова, К.В.; Statirova, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Модель прототипу венчурного проекту "Academy-Schools Connect" пропонується на стадії "Pre seed". Цей проект являє собою інтернет-ресурс з елементами профільної соціальної мережі, який призначений для постійного користування ...
 • ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В современном мире миграция интеллектуальных ресурсов является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность стран.
 • ИННОВАЦИОННОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М.; Балабан, Є.Ю.; Балабан, Е.Ю.; Balaban, Ye.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Внешнеэкономическая деятельность является сегодня одним из главных направлений развития современных государств, поскольку ни одна страна в мире практически не в состоянии самостоятельно развивать собственное производство, ...
 • ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Входження України у світовий інформаційний простір вимагає прискореного розвитку і поновлення виробничого потенціалу галузі та її підприємств. Розв'язання цієї проблеми неможливе без термінових заходів щодо активізації ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ HRM-СИСТЕМИ ЯК МЕТОДУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnycha, N.S.; Нікольський, Д.В.; Никольский, Д.В.; Nikolskyi, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розглядаються відомості щодо впровадження HRM-системи як ефективного методу антикризового управління персоналом. Розвиток економіки вимагає від бізнес середовища, яке стає дедалі складнішим, постійних технічних та технологічних ...
 • ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Воробієнко, С.П.; Воробиенко, С.П.; Vorobiienko, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Проаналізовано існуючий стан проблеми оцінки конкурентноспроможності телекомунікаційних послуг, наведено результати досліджень авторів з цих питань, визначено та обґрунтовано проблеми, які потребують подальшого вирішення.
 • МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНО-СИСТЕМНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Доводиться, що в умовах діючого механізму господарювання, основаного на принципах ринкового фундаменталізму і якому по самій його суті, притаманні культ наживи, культ грошей, прибуток будь-якою ціною побудувати справедливе ...
 • FEATURES AND CONSEQUENCES OF MANIFESTATION OF INFORMATION RISKS AT THE GLOBAL LEVEL IN MODERN CONDITIONS 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The article is devoted to the risk analysis associated with the use of information and information technologies. Activation and deployment of “digital transformation programs” are accompanied by the emergence of new or ...
 • ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Мараренко, Д.О.; Мараренко, Д.О.; Mararenko, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається можливість удосконалення існуючих методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. З огляду на те, що конкурентоспроможність підприємства виступає критерієм ефективності здійснення ...
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК ПІДПРИЄМСТВА: ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ QUI PRO QUO У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2017)
  Метою данної статті є аналіз існуючих підходів до визначення (дефініції) поняття «інформаційний ризик», розробка та обґрунтування пропозицій щодо усунення проблеми qui pro quo (від лат. «одне замість одного», плутанина) ...
 • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ: ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (Ужгородський національний університет, 2017)
  У роботі розглянуто наявні науково-методичні проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Основну увагу приділено проблемі визначення поняття «зовнішньоекономічний ризик», переліку ризиків, які ...

View more