Now showing items 1-20 of 132

  • FEATURES AND CONSEQUENCES OF MANIFESTATION OF INFORMATION RISKS AT THE GLOBAL LEVEL IN MODERN CONDITIONS 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   The article is devoted to the risk analysis associated with the use of information and information technologies. Activation and deployment of “digital transformation programs” are accompanied by the emergence of new or ...
  • PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE 

   Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Types of financial services, which are used for the sphere of postal connection of Ukraine are considered in the article. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection, most of all ...
  • АНАЛИЗ ПРИРОДЫ ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СЕТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

   Кораблинова, И.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Кораблінова, І.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Korablinova, I.A.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено исследование особенностей функционирования компаний, входящих в цифровое пространство. Обоснована тенденция усиления процессов комплементации по мере стирания границ между рынками в секторе ИКТ. Выявлены элементы ...
  • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ВІН ВИРОБЛЯЄ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кушнір, М.Д.; Кушнир, М.Д.; Kushnir, M.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   На прикладі визначення та обґрунтування взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора та послуг, які він виробляє, показано, що існуючі методи кількісної оцінки конкурентоспроможності ...
  • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 

   Ольшевська, А.С.; Ольшевская, А.С.; Olshevska, A.S.; Шулятицька, Д.О.; Шулятицкая, Д.О.; Shuliatytska, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Вступ. Відомо, що сьогодні телекомунікаційна сфера є однією з системоутворюючих в економіці будь-якої країни. Як показали виконані численні дослідження, існує низка закономірностей, які пов’язують рівень розвитку засобів ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
   Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бортюк, О.М.; Бортюк, О.М.; Bortiuk, O.M. (Science and Education Ltd, 2017)
   Невизначеність економічного середовища обумовлює нестабільність підприємницької діяльності та визначає нові проблеми при ведені бізнесу, вимагає керівників шукати адекватні форми та методи їх вирішення. Спілкування між ...
  • ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ СФЕРИ В ІТ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Шкільний, Б.І.; Школьный, Б.И.; Shkilniy, B.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Актуальність теми дослідження визначається наступним: – головним чинником якісно нового рівня розвитку економіки є науково-технічний прогрес; венчурне підприємництво визнано найбільш адекватною формою інноваційного ...
  • ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Однією із стратегічних задач України є необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки, вирішення якої без реального впровадження інновацій неможливе в принципі. І одним із напрямів реалізації цієї проблеми є ...
  • ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА У ВПРОВАДЖЕНІ ІННОВАЦІЙ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Кушнерьова, М.Ю.; Кушнерёва, М.Ю.; Kusneryova, M.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах формування інформаційного суспільства,не заперечуючи ролі науки і інформаційного комунікаційних технологій,результати господарської діяльності все більше залежать від людського ресурсу. Разом з тим ряд питань,в ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ ТА ЇЇ ПРИРОДИ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Лаврів, В.; Лаврив, В.; Lavriv, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Дослідження, аналіз, пояснення та прогнозування динаміки економічної реальності, яка невпинно розвивається та поповнюється розмаїттям подій і явищ, що безпосередньо впливаються на життя як цілих суспільств та груп людей, ...
  • ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Нікітенко, О.В.; Никитенко, О.В.; Nikitenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах потрібні найефективніші способи фінансування вітчизняного бізнесу. Один з них – це лізинг, який є однією з основних форм інвестування в основний капітал в зарубіжних ...
  • ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В современном мире миграция интеллектуальных ресурсов является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность стран.
  • ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Нечай, А.М.; Нечай, А.М.; Nechay, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Переход к информационному обществу характеризуется ключевой ролью информационно-комуникационных технологий, которые во всѐ большей степени становятся причиной революционных изменений, затрагивая практически все стороны ...
  • ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

   Простова, Н.Ю.; Простова, Н.Ю.; Prostova, N.Yu.; Вдовиченко, А.Н.; Вдовиченко, А.М.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проблема повышения конкурентоспособности экономики является сегодня весьма актуальной. В то же время практика хозяйствования только подтверждает, что в условиях всевозрастающей роли науки и новых технологий без перехода к ...
  • ВНУТРИФИРМЕННЫЙ РАСЧЕТ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Совершенствование менеджмента на микроэкономическом уровне является важнейшим фактором экономического роста. Эффективный менеджмент предприятия (фирмы) возможен при выработке действенного внутреннего экономического механизма ...
  • ВОЗРОСТАЮЩАЯ РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

   Сердюк, И.В.; Сердюк, І.В.; Serdiuk, I.V.; Вдовиченко, А.Н.; Вдовиченко, А.М.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проблема инновационного развития является сегодня одной из самых исследуемых и актуальных. В свою очередь практика мирового хозяйствования со всей очевидностью подтверждает, что в условиях усиливающихся процессов глобализации ...
  • ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Варбанець, Є.Ю.; Варбанец, Е.Ю.; Varbanets, Ye.Yu. (Education and Science, 2017)
   Невпинний розвиток інформаційних технологій призвів до кардинальних змін в нашому суспільстві. У сучасному середовищі зростають обсяги інформації та знань, посилюється роль інформаційної економіки та інформаційно-комунікаційних ...
  • ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пасічник, Т.П.; Пасечник, Т.П.; Pasichnyk, T.P. (Nauka i inowacja, 2011)
   Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури відносно нове і недостатньо висвітлене з ...
  • ВПЛИВ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

   Ігошкіна, М.Ю.; Игошкина, М.Ю.; Ihoshkina, M.Yu.; Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   В умовах зміни технологічного способу виробництва і формування на його основі інформаційного способу виробництва і формування на його основі інформаційного суспільства зростають вимоги до професійної компетенції і соціальної ...