Now showing items 1-20 of 133

  • ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
   Входження України у світовий інформаційний простір вимагає прискореного розвитку і поновлення виробничого потенціалу галузі та її підприємств. Розв'язання цієї проблеми неможливе без термінових заходів щодо активізації ...
  • СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ СВЯЗИ 

   Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье рассмотрена сущность системы ценообразования от ее генной характеристики до характеристики ее современного типа. Акцентируется внимание на том, что не совпадение цены с ее основой - стоимостью и трудом ...
  • ОБ АКЦИОНИРОВАНИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ 

   Пусенкова, И.В.; Тиханова, Т.Е.; Пусенкова, І.В.; Тіханова, Т.Е.; Pusenkova, I.V.; Tihanova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье обосновывается необходимость изменения форм собственности в структурах связи Украины путем приватизации. У статті обґрунтовується необхідність зміни форм власності в структурах зв'язку України шляхом приватизації.
  • ФУНКЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

   Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
   В статье представлен анализ категории «информация» в экономическом аспекте. Показана роль информации в процессе трансформации товарных связей в направлении становления информационного общества. In the article the analysis ...
  • ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
   Во всем мире отмечается тенденция коммерциализации деятельности большинства почтовых администраций. В свою очередь, общемировые тенденции существенным образом оказывают влияние на развитие почтового рынка в Украине. Одним ...
  • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Князева, Н.О.; Князева, Н.О.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
   Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
  • МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНО-СИСТЕМНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Доводиться, що в умовах діючого механізму господарювання, основаного на принципах ринкового фундаменталізму і якому по самій його суті, притаманні культ наживи, культ грошей, прибуток будь-якою ціною побудувати справедливе ...
  • ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Воробієнко, С.П.; Воробиенко, С.П.; Vorobiienko, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Проаналізовано існуючий стан проблеми оцінки конкурентноспроможності телекомунікаційних послуг, наведено результати досліджень авторів з цих питань, визначено та обґрунтовано проблеми, які потребують подальшого вирішення.
  • ВПРОВАДЖЕННЯ HRM-СИСТЕМИ ЯК МЕТОДУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnycha, N.S.; Нікольський, Д.В.; Никольский, Д.В.; Nikolskyi, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Розглядаються відомості щодо впровадження HRM-системи як ефективного методу антикризового управління персоналом. Розвиток економіки вимагає від бізнес середовища, яке стає дедалі складнішим, постійних технічних та технологічних ...
  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Козельцева, О.В.; Козельцева, О.В.; Kozeltseva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті визначено складові ефективного розвитку українських телекомунікацій. Наведено аналіз кон’юктури ринку телекомунікаційних послуг. Визначено перспективи розвитку телекомунікаційної сфери.
  • РОЗРОБКА ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПОШТОВОМУ ЗВ'ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Логіна, Т.В.; Логина, Т.В.; Lohina, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Головна задача, покладена на пошту державою, – надання послуг поштового зв'язку населенню, органам державної влади і місцевого самоврядування. Сучасний поштовий зв'язок – складний механізм, що функціонує в системі ...
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Іванюк, І.В.; Иванюк, И.В.; Ivaniuk, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розвиток поштового зв'язку України як складової національної інформаційної інфраструктури є найважливішим та забезпечує задоволення суспільних потреб у послугах поштового зв'язку та запорукою сталого розвитку економіки в ...
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дзямко, А.Ю.; Дзямко, А.Ю.; Dziamko, А.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Одним із провідних аспектів управління діяльністю тієї або іншої господарської системи є вибір і реалізація стратегія розвитку. Оскільки базові альтернативи розвитку господарських систем будуються на завданнях фінансового ...
  • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Барбара, К.Б.; Барбара, К.Б.; Barbara, K.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Сучасний економічний стан в Україні характеризується розвитком ринкових відносин у різних сферах економіки, в тому числі й у поштовому зв'язку. В галузі існують соціальні, економічні, організаційні та інші проблеми, які ...
  • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, С.О.; Пепелко, С.О.; Pepelko, S.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку у світі значною мірою формуються на засадах конкуренції, боротьби за споживача, створення умов для безперервного економічного зростання поштового оператора. В практиці ...
  • СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Маркітан, Н.В.; Маркитан, Н.В.; Markitan, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Сейчас в Украине происходит переход к новому типу экономического развития, требующий совершенствования всей системы управления персоналом. Управление персоналом как особая сфера профессиональной деятельности представляет ...
  • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Валянов, І.І.; Валянов, И.И.; Valianov, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Галузь мобільного зв'язку в Україні порівняно молода. Проте, її розвиток багато в чому вже повторює загальносвітові тенденції. Останніми роками домінує технологія послуг мережі GSM, що сприятливо позначається на включенні ...
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Піскарев, В.П.; Пискарев, В.П.; Piskarev, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Цель исследования состоит в определении основных направлений в использовании средств и возможностей Интернета в качестве маркетингового инструмента предприятиями различных отраслей.
  • ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕНТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

   Солдаткина, А.В.; Soldatkina, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Исследованы источники формирования информационной ренты, выделен особый вид ренты – информационная рента работников. Предложена методика и рассчитана информационная рента ИКТ сектора и информационная рента работников, ...
  • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ВІН ВИРОБЛЯЄ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кушнір, М.Д.; Кушнир, М.Д.; Kushnir, M.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   На прикладі визначення та обґрунтування взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора та послуг, які він виробляє, показано, що існуючі методи кількісної оцінки конкурентоспроможності ...