Now showing items 1-20 of 113

  • ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
   Входження України у світовий інформаційний простір вимагає прискореного розвитку і поновлення виробничого потенціалу галузі та її підприємств. Розв'язання цієї проблеми неможливе без термінових заходів щодо активізації ...
  • СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ СВЯЗИ 

   Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье рассмотрена сущность системы ценообразования от ее генной характеристики до характеристики ее современного типа. Акцентируется внимание на том, что не совпадение цены с ее основой - стоимостью и трудом ...
  • ОБ АКЦИОНИРОВАНИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ 

   Пусенкова, И.В.; Тиханова, Т.Е.; Пусенкова, І.В.; Тіханова, Т.Е.; Pusenkova, I.V.; Tihanova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье обосновывается необходимость изменения форм собственности в структурах связи Украины путем приватизации. У статті обґрунтовується необхідність зміни форм власності в структурах зв'язку України шляхом приватизації.
  • ФУНКЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

   Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
   В статье представлен анализ категории «информация» в экономическом аспекте. Показана роль информации в процессе трансформации товарных связей в направлении становления информационного общества. In the article the analysis ...
  • ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
   Во всем мире отмечается тенденция коммерциализации деятельности большинства почтовых администраций. В свою очередь, общемировые тенденции существенным образом оказывают влияние на развитие почтового рынка в Украине. Одним ...
  • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Князева, Н.О.; Князева, Н.О.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
   Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
  • МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНО-СИСТЕМНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Доводиться, що в умовах діючого механізму господарювання, основаного на принципах ринкового фундаменталізму і якому по самій його суті, притаманні культ наживи, культ грошей, прибуток будь-якою ціною побудувати справедливе ...
  • ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Воробієнко, С.П.; Воробиенко, С.П.; Vorobiienko, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Проаналізовано існуючий стан проблеми оцінки конкурентноспроможності телекомунікаційних послуг, наведено результати досліджень авторів з цих питань, визначено та обґрунтовано проблеми, які потребують подальшого вирішення.
  • ВПРОВАДЖЕННЯ HRM-СИСТЕМИ ЯК МЕТОДУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnycha, N.S.; Нікольський, Д.В.; Никольский, Д.В.; Nikolskyi, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Розглядаються відомості щодо впровадження HRM-системи як ефективного методу антикризового управління персоналом. Розвиток економіки вимагає від бізнес середовища, яке стає дедалі складнішим, постійних технічних та технологічних ...
  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Козельцева, О.В.; Козельцева, О.В.; Kozeltseva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті визначено складові ефективного розвитку українських телекомунікацій. Наведено аналіз кон’юктури ринку телекомунікаційних послуг. Визначено перспективи розвитку телекомунікаційної сфери.
  • ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕНТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

   Солдаткина, А.В.; Soldatkina, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Исследованы источники формирования информационной ренты, выделен особый вид ренты – информационная рента работников. Предложена методика и рассчитана информационная рента ИКТ сектора и информационная рента работников, ...
  • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ВІН ВИРОБЛЯЄ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кушнір, М.Д.; Кушнир, М.Д.; Kushnir, M.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   На прикладі визначення та обґрунтування взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора та послуг, які він виробляє, показано, що існуючі методи кількісної оцінки конкурентоспроможності ...
  • ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Рогачевська, К.В.; Рогачевская, К.В.; Rohachevska, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Проаналізовано існуючий стан аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності, визначено існуючі проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності, надано пропозиції щодо напрямків та шляхів усунення цих проблем.
  • ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пасічник, Т.П.; Пасечник, Т.П.; Pasichnyk, T.P. (Nauka i inowacja, 2011)
   Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури відносно нове і недостатньо висвітлене з ...
  • РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Кутова, В.С.; Кутовая, В.С.; Kutova, V.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
   Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення ...
  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України, 2012)
   Проанализированы тенденции в телекоммуникационной сфере, которые свидетельствуют о замедлении темпов развития этой важной инфраструктурной составляющей экономики Украины. Определен ряд нерешенных проблем, являющихся ...
  • ОСНОВНЫЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   В статье рассмотрены недостатки инвестиционной деятельности нашей страны, привлечение иностранных инвестиций и предложены пути активизации инвестиционного климата в Украине. In the article the lacks of investment activity ...
  • АНАЛИЗ ПРИРОДЫ ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СЕТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

   Кораблинова, И.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Кораблінова, І.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Korablinova, I.A.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено исследование особенностей функционирования компаний, входящих в цифровое пространство. Обоснована тенденция усиления процессов комплементации по мере стирания границ между рынками в секторе ИКТ. Выявлены элементы ...
  • РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

   Клещева, Н.Г.; Тиханова, Т.Е.; Тіханова, Т.Ю.; Кліщова, Н.Г.; Tihanova, T.E.; Kleshcheva, N.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Дано обобщение и анализ международной практики активной деятельности государства в инновационных процессах и обеспечении экономического роста страны. Предложены основные направления использования данного опыта в современной ...
  • КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шинкаренко, А.Ю.; Шинкаренко, А.Ю.; Shynkarenko, A.Yu. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
   Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного ...