Recent Submissions

 • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

  Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Суспільство перебуває у стані бурхливого, стрімкого розвитку, набуває глобального характеру. Процес об’єктивний та незворотній. І, в першу чергу, ці зміни стосуються економічної сторони діяльності людини. Разом з новими і ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 

  Ольшевська, А.С.; Ольшевская, А.С.; Olshevska, A.S.; Шулятицька, Д.О.; Шулятицкая, Д.О.; Shuliatytska, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Вступ. Відомо, що сьогодні телекомунікаційна сфера є однією з системоутворюючих в економіці будь-якої країни. Як показали виконані численні дослідження, існує низка закономірностей, які пов’язують рівень розвитку засобів ...
 • СУЧАСНИЙ ЕТАП ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Книш, І.В.; Книш, І.В.; Knysh, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Капітал за весь час своєї еволюції набував різних форм та характеристик, що обумовило виникнення багатьох типологій, посеред яких вагоме значення має фінансовий капітал. Останнім часом він трансформувався і на сучасному ...
 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шевчук, А.С.; Шевчук, А.С.; Shevchuk, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  На сучасному етапі розвиток економіки залежить не тільки від ресурсних можливостей, а також від інноваційної діяльності. В останні роки банківська сфера насичена тенденціями ускладнення традиційних видів діяльності, ...
 • ПРОБЛЕМА РИЗИКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Погорєлова, А.С.; Погорелова, А.С.; Pohorielova, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Ризик є явищем постійним та виникає у різних сферах життєдіяльності людства. Для кожного етапу розвитку суспільства характерні свої ризики. Оскільки ризик є характерним явищем ринкової економіки, з розвитком економічної ...
 • ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Однією із стратегічних задач України є необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки, вирішення якої без реального впровадження інновацій неможливе в принципі. І одним із напрямів реалізації цієї проблеми є ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Маслова, К.Г.; Маслова, К.Г.; Maslova, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Аналіз досвіту цілого ряду країн підтверджує той факт, що самий соціально-економічний розвиток іншої країни, її конкурентоспроможність все більше залежить від впровадження нових технологій, від переходу на інноваційну ...
 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Коноваленко, А.В.; Коноваленко, А.В.; Konovalenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У глобалізованому світі інвестиційно-інноваційна політика стала домінуючим фактором прогресу суспільства і підвищення конкурентоспроможності економіки, рівень якої визначається спроможністю вітчизняних науково-інноваційних ...
 • ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Ковальова, В.І.; Ковалёва, В.И.; Kovalova, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Однією чи не найактуальніших проблем сьогодення в умовах трансформаційних перетворень, посилення глобалізації та загострення конкурентної боротьби є проблема необхідності переходу на інноваційну модель розвитку. Як показує ...
 • ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МСБ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М.; Блажа, І.А.; Блажа, И.А.; Blazha, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Необхідність структурних перетворень в економіці України заради підняття її конкурентноспроможності потребує вирішення цілої низки проблем, серед яких підвищення інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, Н.П.; Пепелко, Н.П.; Pepelko, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку формуються на засадах конкуренції та боротьби за споживача. Впровадження інноваційної моделі розвитку на основі власного наукового потенціалу є тим шляхом, що здатний ...
 • РОЗВИТОК НОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Волощук, В.С.; Волощук, В.С.; Voloshchuk, V.S.; Вакар, М.В.; Вакар, М.В.; Vakar, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Транспорту належить особлива роль в розвитку і становленні логістики в Україні. Сьогодні підприємство транспорту функціонує в умовах ринкової економіки: сформувався ринок транспортних послуг, посилилась конкуренція між ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P.; Піскарев, В.П.; Пискарев, В.П.; Piskarev, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Цель исследования состоит в определении основных направлений в использовании средств и возможностей Интернета в качестве маркетингового инструмента предприятиями различных отраслей.
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Валянов, І.І.; Валянов, И.И.; Valianov, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Галузь мобільного зв'язку в Україні порівняно молода. Проте, її розвиток багато в чому вже повторює загальносвітові тенденції. Останніми роками домінує технологія послуг мережі GSM, що сприятливо позначається на включенні ...
 • РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пепелко, С.О.; Пепелко, С.О.; Pepelko, S.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасні економічні відносини у галузі поштового зв'язку у світі значною мірою формуються на засадах конкуренції, боротьби за споживача, створення умов для безперервного економічного зростання поштового оператора. В практиці ...
 • СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Маркітан, Н.В.; Маркитан, Н.В.; Markitan, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сейчас в Украине происходит переход к новому типу экономического развития, требующий совершенствования всей системы управления персоналом. Управление персоналом как особая сфера профессиональной деятельности представляет ...
 • РОЗРОБКА ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПОШТОВОМУ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Логіна, Т.В.; Логина, Т.В.; Lohina, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Головна задача, покладена на пошту державою, – надання послуг поштового зв'язку населенню, органам державної влади і місцевого самоврядування. Сучасний поштовий зв'язок – складний механізм, що функціонує в системі ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Іванюк, І.В.; Иванюк, И.В.; Ivaniuk, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розвиток поштового зв'язку України як складової національної інформаційної інфраструктури є найважливішим та забезпечує задоволення суспільних потреб у послугах поштового зв'язку та запорукою сталого розвитку економіки в ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дзямко, А.Ю.; Дзямко, А.Ю.; Dziamko, А.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Одним із провідних аспектів управління діяльністю тієї або іншої господарської системи є вибір і реалізація стратегія розвитку. Оскільки базові альтернативи розвитку господарських систем будуються на завданнях фінансового ...
 • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Барбара, К.Б.; Барбара, К.Б.; Barbara, K.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Сучасний економічний стан в Україні характеризується розвитком ринкових відносин у різних сферах економіки, в тому числі й у поштовому зв'язку. В галузі існують соціальні, економічні, організаційні та інші проблеми, які ...

View more