Collections in this community

Recent Submissions

 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, M.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими ...
 • ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України", 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву ...
 • СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P. (Херсонський державний університет, 2015)
  Досліджено теоретичні аспекти стратегії управління послугами телекомунікаційних компаній в Україні: розглянуто підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділено її основні складові, визначено особливості та проблеми ...
 • МОТИВИ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Маслій, Н.Д.; Маслий, Н.Д.; Masliy, N.D. (Херсонський державний університет, 2015)
  У статті розглянуто теоретичні та методичні засади актуальних напрямків розвитку підприємств, регіонів, держави, які ґрунтуються на інтеграційній моделі розвитку національної економіки. На основі проведених досліджень ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Осеньчук, Н.І.; Осеньчук, Н.И.; Osenchuk, N.I. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Досліджено основні тенденції та перспективні розвитку безготівкових платежів в Україні. Проаналізовано методи стимулювання безготівкових розрахунків в інших країнах та в Україні. Розкрито переваги та недоліки мобільного ...
 • ОСНОВИ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doisan, N.V. (Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет", 2014)
  У статті запропонований підхід до визначення антикризової стабільності розвитку підприємства зв'язку, розроблена шкала інтервалів антикризової стабільності, наведене змістовне наповнення кожного інтервалу стабільності на ...
 • ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Варенкова, В.А.; Варенкова, В.А.; Varenkova, V.A.; Бурлака, В.С.; Бурлака, В.С.; Burlaka, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сегодня, в сложных условиях современной политической и экономической ситуации в стране, государство не может обеспечить достаточный уровень материального благосостояния граждан. Уверенность в завтрашнем дне может предоставить ...
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ОРЕНДИ 

  Процей, А.С.; Процей, А.С.; Protsei, A.S.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В останні десятиріччя серед українських промислових підприємств стрімко зростає популярність лізингу виробничих верстатів, обладнання тощо. Лізинг є одною з найцікавіших форм інвестування, що здатна значно пожвавити процес ...
 • ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Ободовський, Ю.В.; Ободовский, Ю.В.; Obodovskyi, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У діяльності будь-якого підприємства рано чи пізно виникає ситуація, яка може бути описана як неорганізованість, тобто коли виникають проблеми в узгодженості діяльності підрозділів, виконанні управлінських рішень, досягненні ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

  Галіус, Л.С.; Галиус, Л.С.; Halius, L.S.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Створення сучасного цифрового простору та відповідної інфраструктури - це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними. Цифрова ...
 • ПРИБУТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО РОЗМІР 

  Варецький, О.А.; Варецкий, О.А.; Varetskyi, О.А.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За сучасних умов, незважаючи на суттєві перетворення та трансформації економічних відносин, прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат діяльності не втрачає свого значення. Розмір прибутку характеризує можливості ...
 • СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗВ'ЯЗКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Попельнюк, О.А.; Попельнюк, О.А.; Popelniuk, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  На сьогоднішній день розвиток нової української економіки гальмують наслідки, що спричинила світова економічна криза. Багато вітчизняних підприємств і компаній, які здійснюють свою діяльність на вітчизняному ринку вже ...
 • ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ И МИРЕ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  По состоянию на конец января 2010 года совокупная абонентская база операторов мобильной связи в Украине по сравнению с декабрем 2009 года увеличилась на 47 тыс. пользователей или на 0,08%, и составила около 55,37 млн. ...
 • ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

  Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Синько, Н.Є.; Potapova-Synko, N.Ye. ("Elm" nəşriyyatı, 2006)
  В странах-лидерах мировой экономики сложился новый тип общественного производства, в котором решающую роль играют наука, информация, наукоемкие технологии, интеллектуальные производственные системы, т.е. нематериальные ...
 • НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Обґрунтована необхідність дослідження наслідків розвитку цифрової економіки та суспільства в Україна. Виокремлено деякі найбільш суттєві позитивні та негативні наслідки розвинення цифрових сервісів.
 • ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассмотрены пути повышения конкурентоспособности операторов мобильной связи Украины.
 • РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Обґрунтовано доцільність застосування мультимодальних систем для розвитку міжнародних транспортних коридорів. Визначено переваги зсовування цих систем у поєднанні із механізмами державно-приватного партнерства.
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

  Задорожна, Л.М.; Задорожная, Л.М.; Zadorozhna, L.M.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В доповіді розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності діяльності підприємства. Представлено результати аналізу та оцінювання показників ефективності діяльності підприємств (ПрАТ «Київстар» та ...
 • РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Жарікова, Д.Д.; Жарикова, Д.Д.; Zharikova, D.D.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В доповіді розглядається сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг. Суб’єкти господарської діяльності особливо в сучасних умовах (пандемії), як і в усьому світі так і в Україні повинні враховувати потреби та платоспроможність ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У доповіді визначені перспективи та проблеми розвитку фондового ринку України, основні тенденції його розвитку як елемента національної економіки.

View more